Q & A

Als mijn onderneming een gift doet aan UNICEF België, wat komt hiervan terecht op het terrein?

UNICEF België heeft als objectief om 75% van zijn inkomsten te besteden aan programma’s voor kinderrechten. In 2015, hebben wij 71 % van onze inkomsten toegewezen aan UNICEF-programma’s voor ontwikkeling en noodhulp. Die bieden kinderen wereldwijd rechtstreekse hulp. 4 % werd overgedragen aan programma’s ten voordele van kinderen in België. Wij werken in ons land immers met leerkrachten en beleidsmakers om kinderrechten een centrale plaats te geven op school en bij de aanpak van maatschappelijke problemen. De overige 25 % werden gebruikt voor sensibilisering en fondsenwerving. Uw giften dragen dus rechtstreeks of onrechtstreeks bij aan de verbetering van de levensomstandigheden van kinderen!

Gaan de werkingskosten van UNICEF België volledig op aan de lonen van de werknemers?

Zonder werknemers kunnen we uiteraard onmogelijk functioneren. Maar onze werkingskosten beslaan veel meer dan alleen maar het loon van ons personeel dat instaat voor de programma’s voor kinderrechten. Het grootste deel van deze kosten dekken de investeringen die zijn aangegaan op het vlak van sensibilisatie en fondsenwerving in België. Deze activiteiten zijn noodzakelijk om mensen te mobiliseren: het zijn immers hun bijdragen (financiële of andere) die onze steun aan de kinderen in de wereld mogelijk maken!

Heeft UNICEF België de steun van mijn onderneming écht nodig? Wordt het al niet gefinancierd door de Verenigde Naties?

UNICEF ontvangt, in tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, geen enkele financiële steun van de Verenigde Naties. Ook UNICEF België niet. Wij hangen dus voor 100 % af van vrijwillige bijdragen. Daarom is fondsenwerving zo’n belangrijk onderdeel van de activiteiten (en van de uitgaven) van UNICEF België. Zonder uw steun aan die fondsenwervingsactiviteiten kunnen wij nooit over genoeg middelen beschikken om de programma’s van UNICEF in de wereld en in België te financieren.

Wat is de beste manier om UNICEF te steunen?

Een engagement op lange termijn betekent minder fondsenwervingskosten. Dat maakt het voor ons mogelijk de UNICEF-programma’s meer rechtstreeks te ondersteunen. Bovendien biedt het ons de kans onze acties op lange termijn te plannen. Zo kunnen wij gemakkelijker reageren bij noodsituaties. Daarom stellen wij een engagement van minimum 3 jaar voor. Dit maakt werkelijk een heel groot verschil. Wij hangen immers volledig af van vrijwillige bijdragen.
Wij zetten sterk in op flexibele steun. Dit geld maakt deel uit van onze reguliere werkingsmiddelen. Het biedt UNICEF alle marge om uitgaven te doen in functie van essentiële prioriteiten. Zo kunnen wij de kinderen helpen die het meest onze steun nodig hebben.

Kan ik geld geven voor een specifiek land of bepaald project?

Ja. Naargelang van de financiering die u eraan wenst te besteden, is het mogelijk om verschillende projecten in de wereld te steunen. UNICEF België zoekt voor elk van zijn projecten fondsen om de verschillende prioriteiten van UNICEF te ondersteunen. In functie van het budget waarover beschikt, kan uw onderneming meer dringende projecten of specifiekere programma’s financieren (alleen of samen met andere bedrijven die aan hetzelfde programma steun verlenen).

Kan men een gift in natura overmaken aan UNICEF?

UNICEF heeft een zeer strikt beleid over de verzending van giften in natura naar het terrein. Zij zorgen vaak voor allerhande praktische en logistieke problemen. Elk geval wordt apart bekeken door ons verdeelcentrum in Kopenhagen.
UNICEF België geeft de voorkeur aan alle vormen van geldelijke steun of professionele expertise. Toch kunnen sommige giften van logistieke aard of kantoormateriaal erg nuttig zijn, omdat zij onze operationele kosten kunnen drukken. Elk voorstel wordt afzonderlijk bekeken: aarzel dus niet om ons te contacteren.

Mag ik het logo van UNICEF in mijn communicatie gebruiken?

U kunt UNICEF-partner worden via een structurele samenwerking voor een termijn van 3 jaar. U hebt in dat geval en onder bepaalde voorwaarden het recht om het logo in uw communicatie te gebruiken.
Als u systematisch een gift doet aan UNICEF, maar zonder contractuele verbintenis, dan mag u het logo niet gebruiken. U mag echter wel in uw communicatie vermelden dat u UNICEF steunt.

Hoe zeker ben ik ervan dat mijn gift goed terechtkomt?

UNICEF heeft een uitgebreid controlesysteem dat garant staat voor de juiste aanwending van de fondsen. Het bestaat uit zowel interne als externe controles. De donateurs en het grote publiek krijgen regelmatig informatie over de projecten die zij steunen. Er zijn regelmatige bezoeken op het terrein om de uitgaven en de geboekte vooruitgang na te gaan. Betalingen gebeuren in fases om controle en opvolging mogelijk te maken.
Ook bij onze organisatie in België is er een strikte controle op de uitgaven en de aanwending van de beschikbare middelen. Zij maken het mogelijk om de vooropgestelde budgetten nauwkeurig op te volgen. De budgetten van UNICEF België worden goedgekeurd door de Raad van bestuur. Elk werkingsjaar wordt afgesloten met een externe audit door een erkend auditkantoor. Dat keurt de staat van uitgaven en inkomsten van UNICEF België goed.

Is UNICEF een neutrale organisatie?

UNICEF is een apolitieke organisatie met slechts één missie: de levensomstandigheden van kinderen wereldwijd te verbeteren en het respect voor hun rechten te bevorderen, waar zij ook leven en los van de politieke situatie in hun land.
UNICEF is een intergouvernementele organisatie die hulp biedt in die landen die hen hiertoe hebben uitgenodigd. UNICEF ontwikkelt zijn programma’s onafhankelijk van het politieke bestel van het land waar het zich bevindt. Kinderen mogen niet de dupe zijn van de beleidskeuzes van hun regering. In landen die door oorlog zijn getroffen kunnen kinderen gewoonweg niet wachten op de terugkeer van de vrede. Een kind heeft slechts één kindertijd en tijdens die periode moet het alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen, zelfs al is de politieke situatie niet ideaal.

Hebt u recht op een fiscaal voordeel?

Wanneer het totaal van uw giften aan UNICEF België jaarlijks minimum 40 EUR bedraagt, ontvangt u automatisch een fiscaal attest. Dat attest sturen wij in maart van het jaar volgend op de gift(en) in kwestie toe. 45 % van uw gift is fiscaal aftrekbaar. Volgens de geldende wetgeving is het fiscale voordeel enkel geldig bij giften (en ook bij aankoop van onze HappyPacks). De aankoop van kaarten en de sponsoring of organisatie van een evenement ten voordele van onze organisatie, geeft geen recht op een belastingvoordeel.

Waar vind ik de rapporten van UNICEF?

Je vindt al onze publicaties hier:
Onze Publicaties

Welk materiaal kunnen wij gebruiken voor onze evenementen?

Naargelang van de beschikbaarheid, banners, beachflags,…

Meer informatie