Dringend actie nodig om toekomst van 600 miljoen kinderen uit Zuid-Azië veilig te stellen na Covid19

De COVID-19 pandemie brengt tientallen jaren van gezondheid, onderwijs en andere vooruitgang voor kinderen in Zuid-Azië ernstig in het gedrang.

De overheden moeten dringend actie ondernemen om te voorkomen dat miljoenen gezinnen weer in armoede vervallen, zegt UNICEF in een nieuw rapport dat vandaag is uitgebracht.

Nu de pandemie zich snel uitbreidt in een regio die een kwart van de wereldbevolking omvat, beschrijft het rapport “Lives Upended” de rampzalige onmiddellijke en langetermijn gevolgen die het virus en de maatregelen om het te beteugelen hebben voor 600 miljoen kinderen in de regio.

De neveneffecten van de pandemie in heel Zuid-Azië, waaronder de lockdown en andere maatregelen, zijn op vele manieren schadelijk geweest voor kinderen“, zegt Jean Gough, regionaal directeur van UNICEF voor Zuid-Azië. “Maar het effect van de economische crisis op de langere termijn op kinderen zal op een andere schaal zijn. Als er nu niet snel actie wordt ondernomen, kan COVID-19 de hoop en de toekomst van een hele generatie vernietigen“.

Volgens het rapport zijn vaccinatie, voeding en andere vitale gezondheidsdiensten ernstig verstoord, wat het leven van 459.000 kinderen en moeders in de komende zes maanden kan bedreigen. De voedselonzekerheid neemt toe. Een UNICEF-onderzoek in Sri Lanka toonde aan dat 30 procent van de gezinnen hun voedselconsumptie hebben verminderd. In Bangladesh kunnen sommige van de armste gezinnen zich geen drie maaltijden per dag veroorloven. Nu de scholen gesloten zijn, zijn meer dan 430 miljoen kinderen aangewezen op onderwijs op afstand, wat de kloof slechts gedeeltelijk heeft gedicht. Vele huishoudens – vooral op het platteland – hebben geen elektriciteit, laat staan internettoegang.

De vrees bestaat dat sommige kansarme leerlingen zich zullen aansluiten bij de bijna 32 miljoen kinderen die al van school waren voordat COVID-19 toesloeg. Telefonische hulplijnen melden een toename van het aantal telefoontjes van kinderen die slachtoffer zijn van geweld en mishandeling tijdens hun lockdown thuis. Sommige kinderen worstelen met depressies, wat zelfs leidt tot pogingen tot zelfmoord.

Het rapport merkt ook op dat levensreddende inentingscampagnes tegen mazelen, polio en andere ziekten moeten worden hervat, net als het werk om de geschatte 7,7 miljoen kinderen te helpen die lijden aan ernstige groeiachterstand- meer dan de helft van het wereldwijde totaal. Scholen zouden zo snel mogelijk weer open moeten gaan, mits er adequate handwas- en andere fysieke voorzorgsmaatregelen worden genomen om afstand te houden.

De voorbije jaren heeft de stijgende welvaart aanzienlijke vooruitgang geboekt op het vlak van gezondheid, onderwijs en andere bijstand voor kinderen in Zuid-Azië.

De verbetering van de kinder- en moedersterfte ging gepaard met een daling van het aantal buitenschoolse kinderen en van het aantal kinderhuwelijken. Maar de economische onrust die door COVID-19 is veroorzaakt, treft gezinnen in de hele regio hard. Grootschalig banenverlies en loonsverlagingen vielen samen met het verlies van geld transferten van overzeese werknemers en van het toerisme.

UNICEF-projecties laten zien dat in de komende zes maanden maar liefst 120 miljoen meer kinderen in armoede en voedselonzekerheid zouden kunnen worden geduwd, samen met zo’n 240 miljoen kinderen die al als arm zijn geclassificeerd.

Om de gevolgen voor de armere gezinnen te verzachten, zegt het verslag dat de regeringen onmiddellijk meer middelen moeten inzetten voor sociale beschermingsregelingen, met inbegrip van universele nooduitkeringen voor kinderen en programma’s voor voeding via scholen.

Door dergelijke maatregelen nu in te voeren zullen de landen in Zuid-Azië sneller van de door COVID-19 veroorzaakte humanitaire crisis kunnen overstappen op een veerkrachtig en duurzaam ontwikkelingsmodel, met voordelen op lange termijn voor het welzijn van de kinderen, de economie en de sociale cohesie“, aldus Gough.

Het rapport benadrukt het belang van het aanpakken van kritieke kindgerelateerde kwesties die door COVID19 aan het licht zijn gekomen:

• Het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen aan gezondheidswerkers en ander personeel van sociale diensten om hen in staat te stellen hun werk veilig te doen.
Schaalvergroting van laagtechnologische oplossingen voor thuisonderwijs (bijvoorbeeld het gebruik van een combinatie van papier en mobiele telefonie), met name voor kwetsbare groepen zoals meisjes, kinderen die in afgelegen gebieden en stedelijke sloppenwijken wonen en kinderen met een beperking.
• Het aanpakken van de grootschalige nood aan watervoorziening, toiletten en hygiënische voorzieningen op scholen en in de gezondheidszorg.
Samenwerking met religieuze leiders en andere partners om de mythes, stigmatisering en de haatdragende taal die de pandemie heeft doen ontstaan, aan te pakken.

Begin juni hadden UNICEF en zijn overheids- en andere partners in het kader van de lopende COVID-19-reactie in de hele regio:

• 356.820 mensen bereikt, waaronder kinderen, met geestelijke gezondheidszorg en psychosociale steun
• Naar schatting 100 miljoen mensen betrokken bij kwesties met betrekking tot COVID-19 door middel van risicocommunicatie en betrokkenheid van de gemeenschap.
• 10,6 miljoen mensen bereikt met kritische WASH(Water, Sanitation & Hygiene) -diensten en -benodigdheden als onderdeel van infectiepreventie.