Kinderrechten : Het VN Comité voor de rechten van het kind vraagt België dringend meer aandacht te hebben voor kwetsbare kinderen

BRUSSEL – 7 februari 2019 – vandaag publiceerde het VN- Comité voor de rechten van het kind 55 aanbevelingen gericht aan België volgend op de bespreking van de situatie van de rechten van het kind in België door het kinderrechtencomité op 24 en 25 januari tijdens zijn 80ste zitting in Genève. In haar aanbevelingen aan België vraagt het Comité het einde van de opsluiting van migrantenkinderen. Het vraagt ook de inclusie van kinderen met een handicap in het regulier onderwijs en een effectief kosteloos onderwijs. Het Comité maakt zich zorgen over het hoge niveau van kinderarmoede en de sterke regionale verschillen terzake in België.

In de vandaag gepubliceerde aanbevelingen benadrukt het Comité de situatie van kwetsbare kinderen in België. Hierbij wordt verwezen naar : de realiteit van kinderen met een handicap (onderwijs, plaatsing in instellingen); de stijging van het aantal kinderen en jongeren die kampen met psychische problemen; de gevolgen van armoede op het vlak van huisvesting en de toegang tot een waardig leven; de bijzondere kwetsbaarheid van kinderen op de vlucht, al dan niet begeleid; kwesties over jeugdrecht.

Het Comité herhaalt haar eerdere aanbevelingen: afschaffen van de mogelijkheid om minderjarigen als volwassene te berechten; lijfstraffen formeel verbieden en altijd rekening houden met het hoger belang van het kind in alle beslissingen die hen aanbelangen.

Daarnaast haalt het Comité een aantal actuele thema’s aan. De repatriëring van alle Belgische kinderen, met hun familie indien mogelijk, vanuit door IS-gecontroleerde conflictgebieden in Irak en Syrië blijft een aandachtspunt. Ook klimaat en de noodzaak om kinderen in België te beschermen tegen de gevolgen luchtvervuiling komt vooraan op de agenda.

De aanbevelingen hebben betrekking op alle leefdomeinen van de kinderen in België. Ze zijn een graadmeter voor de toestand van de kinderrechten in ons land.

Het middenveld en de onafhankelijke mensenrechten en kinderrechten organisaties en instellingen reageren positief op het sterke signaal naar de overheden in België. Deze organisaties werkten samen aan een alternatieve rapportering voor het Comité voor de Rechten van het Kind.  Ze erkennen de inspanningen van de overheden in België om het respect voor de rechten van alle kinderen in ons land te verbeteren. Tegelijkertijd benadrukken ze dat er nog werk aan de winkel is. 2019 is de 30ste verjaardag van het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind. Samen met de aankomende verkiezingen – dé gelegenheid bij uitstek om werk te maken van een betere bescherming van ieder kind in ons land.

Context:

De Algemene Vergadering van de VN keurde het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind “IVRK” op 20 november 1989 goed. Dit verdrag groeide uit tot het meest geratificeerde mensenrechtenverdrag ooit. Momenteel is het geratificeerd door alle VN-lidstaten behalve één (de Verenigde Staten).

Het VN Kinderrechtencomité ( “Children’s Rights Committee”)  bestaat uit 18 onafhankelijke deskundigen die de uitvoering van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind door de lidstaten controleren.

België heeft het Verdrag (1989) en de drie protocollen ervan geratificeerd. Daarom moet regelmatig worden nagegaan hoe het de eerdere aanbevelingen van het Comité en het Verdrag of de facultatieve protocollen daarbij heeft geïmplementeerd. Deze periodieke beoordeling maakt het mogelijk om de vooruitgang te evalueren die de Belgische Staat heeft gemaakt bij de toepassing van het Verdrag.

Ondertekenaars : Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, la Coordination des ONG pour les droits de l’enfant (respectievelijk coalitie van 25 en 15 NGO’s) – Onafhankelijke instanties: Kinderrechtencommissariaat, Délégué général aux droits de l’enfant, Unia, Myria en Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting- Défense des enfants International (DEI) Belgique en UNICEF België.

Voor meer info :

Kinderrechtencoalitie Vlaanderen : Carolien Patyn, Coördinator,

0473 73 12 69, carolien.patyn@kinderrechtencoalitie.be

La Coordination des ONG pour les droits de l’enfant :

Marie de le Court, co-coördinator, 0473 32 82 50, mariedelecourt@lacode.be

Kinderrechtencommissariaat : Bruno Vanobbergen, Kinderrechtencommissaris,

0472 43 45 89, bruno.vanobbergen@vlaamsparlement.be

Délégué général aux droits de l’enfant : David Lallemand, persverantwoordelijke,

0474 95 19 03, david.lallemand@cfwb.be

Unia : Bram Sebrechts, persverantwoordelijke, 0498 27 31 91, bram.sebrechts@unia.be

Myria: Tom Vanhoren, persverantwoordelijke,

02 212 30 62 of 0475 91 18 03, tom.vanhoren@myria.be

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting:

Henk Van Hootegem, Coördinator dd,

02 212 31 71 of 0485 71 52 24, henk.vanhootegem@cntr.be

Défense des Enfants International (DEI) – Belgique : Benoit Van Keirsbilck, Directeur, 0497 42 07 77, bvankeirsbilck@defensedesenfants.be

UNICEF België : Michel Lorge, Algemeen Directeur a.i. via :

Anneleen van Kelecom, Advocacy Officer (0470/86.01.85), Avankelecom@unicef.be

Nuttige Links :

 Voor meer informatie over het Comité voor de Rechten van het Kind en het Verdrag inzake de Rechten van het kind

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx

De finale aanbevelingen van het Comité voor België staan op de volgende webpagina:

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1226&Lang=en