Trefwoorden

Vluchtelingenkinderen: het 10-puntenplan van UNICEF voor België en de EU

Uitgaand van het absolute principe van het ‘hogere belang van het kind’ stelt UNICEF aan België en de EU een 10-puntenplan voor dat de leidraad zou moeten vormen bij de bescherming van vluchtelingenkinderen. Vluchtelingenkinderen zijn in de eerste plaats kinderen!

Ondanks het beschermingssysteem dat wetten, beleidsstrategieën en praktijken voor hen creëert, glippen vluchtelingenkinderen vaak door de mazen van het net. Ze krijgen af te rekenen met een beperkte toegang tot justitie, onderwijs en gezondheidszorg. Ze kunnen het slachtoffer worden van opsluiting, deportatie, collectieve uitwijzingen of grenscontrolepraktijken die hun leven in gevaar brengen.

Het 10-puntenplan van UNICEF voor België en de EU:

1. Erkennen dat vluchtelingenkinderen voor alles kinderen zijn, met rechten zoals die zijn vastgesteld in het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

2. Het toepassen van bestaande wetten en regelingen om de rechten van vluchtelingenkinderen te beschermen, inclusief het toezicht op en handhaving van de consequente toepassing van de Europese regels ter bestrijding van mensenhandel. Focussen op het voorkomen van mensenhandel is nodig, net als het vervolgen van wie kinderen uitbuit en mishandelt.

3. In alle beslissingen moeten overheden zich laten leiden door het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind – het belang van het kind voorop. Zowel bij beslissing over internationale bescherming, het verlenen of weigeren van aanvragen voor verblijf, alsook bij beslissingen over verhuizing of terugkeer.

4. Het beschermen van migrantenkinderen door het versterken van nationale kinderbeschermingssystemen en door beslissingen te nemen op het niveau van de Europese Unie om zo beschermingsstandaarden te ontwikkelen en te beantwoorden aan de noden op vlak van grensoverschrijdende bescherming zoals wordt voorgesteld in de aanbevelingen van de Integrated Child Protection Systems Commissie.

5. Kinderen mogen niet in detentiecentra worden geplaatst en mogen niet van hun ouders worden gescheiden.

6. In zoek- en reddingsacties op zee moet het, conform het internationaal zeerecht, gaan om het redden van levens en beschermen van mensen.

7. Tijdens en na zoek- en reddingsacties moeten kinderen en zwangere vrouwen altijd speciale zorg en aandacht krijgen.

8. Alle kinderen – ongeacht hun wettelijke status of die van hun ouders – moeten gelijke toegang hebben tot kwalitatief onderwijs, gezondheidszorg, inclusief geestelijke gezondheidszorg, sociale bescherming en rechtspraak.

9. Alle kinderen moeten gelijke en constante bescherming ontvangen, zonder enige discriminatie op grond van de nationaliteit, de woonplaats, de migratiestatus of het ras van hun ouders.

10. Investeren in het aanpakken van de fundamentele oorzaken waardoor mensen vluchten; door rampen te bestrijden, ontwikkelingswerk en risicobeperking.

Wat doet UNICEF?

UNICEF België werkt samen met ngo’s en politieke verantwoordelijken van Asiel en Migratie op het versterken van bescherming voor vluchtelingenkinderen (al dan niet begeleid). Deze kinderen hebben recht op een gelijke behandeling, ongeacht hun herkomst en hun rechten moeten volledig gerespecteerd worden. Er moet ook rekening worden gehouden met het belang van het kind in het migratiebeleid.

UNICEF België voert ook een situatie -analyse in de landen van herkomst van vluchtelingenkinderen die aankomen in België en Europa om beleidsmakers bewust te maken om de rechten van alle migrerende kinderen, ongeacht hun statuut, te beschermen.