Bij het uitvoeren van zijn missie (en dus het invullen van zijn mandaat verkregen van UNICEF internationaal) voert UNICEF België volgende deontologische principes hoog in het vaandel:

  • goed algemeen bestuur;
  • vlekkeloos financieel beheer;
  • transparantie bij de besteding van de ingezamelde fondsen;
  • promotie van de rechten van alle kinderen, in het bijzonder de meest kwetsbare.

UNICEF België besteedt een permanente aandacht bij het respect voor en het versterken van deze principes.

Goed Bestuur

UNICEF België is een Stichting van openbaar nut naar Belgisch recht. De statuten zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en bieden alle garanties voor een goed bestuur van de organisatie.

De Raad van Bestuur van UNICEF België vergadert viermaal per jaar op de zetel van de organisatie. De Raad van Bestuur bestaat uit minimaal 7 leden met een mandaat van drie jaar dat voortaan hoogstens tweemaal opeenvolgend verlengd kan worden. Zo wil de organisatie de continuïteit verzekeren en tegelijk het gevaar van verstarring voorkomen. Alle beheersmandaten zijn onbezoldigd.

De werkzaamheden van de Raad van Bestuur worden voorbereid door een Bureau dat uit 8 leden van de Raad van Bestuur bestaat. De Raad van Bestuur heeft twee structurele comités opgericht die de kwaliteit van zijn werk bevorderen: het comité voor selectie en evaluatie van de leden van de Raad van Bestuur en het auditcomité dat op permanente wijze de financiële en operationele werking van de organisatie auditeert en controleert. Minstens één persoon niet-lid van de Raad van Bestuur houdt zitting in het auditcomité.

Het risico van een eventueel belangenconflict in hoofde van een raadslid wordt door de statuten voorkomen.

De statuten en het huishoudelijk reglement voorzien een strikte scheiding in bevoegdheden tussen de Raad van Bestuur en de algemeen directeur die de dagelijkse leiding heeft over de organisatie. De algemeen directeur noch enig ander personeelslid van UNICEF België heeft stemrecht binnen de Raad van Bestuur.

Formele procedures reguleren de dagelijkse werking van de organisatie. Met betrekking tot de uitgaven geldt het principe van de handtekening door minstens twee directeurs. Voor strategische contracten is ook de handtekening van de voorzitter vereist.

De verloning van de algemeen directeur en de andere medewerkers gebeurt op basis van een vaste baremaschaal die rekening houdt met de verantwoordelijkheid binnen de organisatie en de professionele ervaring.

Binnen UNICEF België verbinden alle bestuursleden, vaste en tijdelijke medewerkers, stagiaires en vrijwilligers zich ertoe de ethische code te respecteren. Een procedure van meldingsmechanisme van onregelmatigheden laat toe misstanden aan te kaarten.

De dagelijkse werking van UNICEF België wordt jaarlijks gecontroleerd door een externe bedrijfsrevisor die daarover verslag uitbrengt aan de Raad van Bestuur.

UNICEF België is stichtend lid van de Ethische fondsenwerving (voorheen de VEF).

UNICEF België wil een duurzame organisatie zijn in zijn werk voor kinderen. In deze context promoot de organisatie bij de bedrijfswereld de Principes inzake Kinderrechten en Bedrijven.

UNICEF België respecteert het privé-leven van zijn medewerkers, vrijwilligers en schenkers. De toegang tot persoonlijke gegevens is strikt gereguleerd in overeenstemming met de Europese privacyregelgeving (GDPR) die in mei 2018 van kracht werd.

Bij het streven naar een beleid van goed bestuur, volgt UNICEF België de “Principes van Goed Bestuur” die door UNICEF en de Nationale Comités voor UNICEF werden aangenomen (2009).

Vlekkeloos financieel beheer

De Raad van Bestuur van UNICEF België keurt het financieel meerjarenplan goed, alsook het jaarlijks budget.

De staat van de rekeningen van inkomsten en uitgaven wordt maandelijks afgesloten en binnen het directiecomité besproken. De staat van de rekeningen wordt voorts besproken op elke vergadering van het auditcomité, het Bureau en de Raad van Bestuur.

De rekeningen van UNICEF België worden jaarlijks geauditeerd door een externe bedrijfsrevisor (2014-2016: Deloitte). De rekeningen worden met het verslag van de bedrijfsrevisor aan de Raad van Bestuur voor goedkeuring voorgelegd.

UNICEF België doet niet aan risicobelegging van fondsen.

Financiële transparantie

De jaarlijkse rekeningen van UNICEF België en het verslag van de externe auditor zijn openbaar. Ze worden neergelegd bij de Nationale Bank van België en gepost op de site www.unicef.be en op www.ngo-openboek.be.

UNICEF België streeft ernaar een maximaal percentage van de ingezamelde fondsen over te dragen aan UNICEF voor de ontwikkelingsprogramma’s en de noodhulpprogramma’s voor kinderen. Voor de financiering van zijn administratieve werking, zijn fondsenwervende activiteiten en zijn werk voor de promotie van de rechten van het kind, past de organisatie op de bij het publiek en de bedrijven ingezamelde fondsen een retentiepercentage toe.

UNICEF België streeft ernaar om 75% van de ingezamelde fondsen over te dragen aan UNICEF voor het terreinwerk. Rekening houdend met de activiteiten voor de promotie voor de rechten van het kind in eigen land, gaat gemiddeld meer dan 80% van de ingezamelde fondsen naar programma’s voor kinderen. Het exacte percentage van ingezameld geld dat in programma’s voor kinderen wordt geïnvesteerd, blijkt uit het jaarverslag van UNICEF België. Het jaarverslag is hier beschikbaar.

UNICEF België beperkt de eigen administratieve kosten van de organisatie tot minder dan 5% van de ingezamelde fondsen.

De door UNICEF België ingezamelde fondsen worden op regelmatige wijze en zo snel als mogelijk doorheen het jaar aan UNICEF overgemaakt om besteed te worden op het terrein.
De besteding van de fondsen op het terrein wordt bepaald door UNICEF in functie van de concrete noden van kinderen.

UNICEF is op het terrein permanent aanwezig in elk van de landen waar de organisatie ontwikkelings- en noodhulpprogramma’s opzet en garandeert een transparante en doeltreffende besteding van de fondsen. De besteding van de fondsen op het terrein gebeurt op basis van meerjarenplannen.

Elk landenkantoor van UNICEF moet jaarlijks een evaluatie maken van de besteding van de fondsen. De resultaten van deze evaluaties worden verwerkt in het jaarverslag van UNICEF dat publiek is.

De financiële werking van UNICEF en zijn landenkantoren wordt permanent geauditeerd door het intern auditbureau van de organisatie dat ook de algemene werking van de organisatie auditeert en daarover verslag uitbrengt aan de algemeen directeur van UNICEF. De werking en de financiële rekeningen van UNICEF worden jaarlijks ook door een externe audit gecontroleerd.

Promotie van de rechten van alle kinderen, inzonderheid de meest kwetsbare

UNICEF België wil door het resultaat van zijn activiteiten bijdragen tot meer respect voor de rechten van elk kind, waar ook ter wereld.

Het Internationaal Kinderrechtenverdrag van 1989 geldt daarbij als leidraad voor de organisatie.

Om het respect voor de rechten van kinderen te bevorderen, zamelt UNICEF België fondsen in voor het ontwikkelingswerk en de noodhulpprogramma’s van UNICEF voor kinderen en doet de organisatie aan politiek lobbywerk, educatiewerk in scholen en sensibiliseert het de publieke opinie.

UNICEF België hanteert vier centrale principes in zijn werk:

  • het hoger belang van het kind moet altijd centraal staan
  • er kan geen sprake zijn van discriminatie 
  • elk kind heeft recht op inspraak
  • elk kind heeft recht op overleving en ontwikkeling

UNICEF België besteedt vanuit het niet-discriminatie-principe een bijzondere aandacht voor het lot van de meest kwetsbare kinderen in de meest achtergestelde regio’s in de wereld.