De crisis in Myanmar bedreigt het leven en het welzijn van een hele generatie. Ze lopen het gevaar ernstige fysieke, psychologische, educatieve en economische gevolgen te dragen van deze crisis. De vooruitgang die moeizaam werd behaald op vlak van de kinderrechten in Myanmar dreigt teniet te worden gedaan.

Aan de plicht om de rechten van kinderen te beschermen, zoals vereist door het Verdrag inzake de rechten van het kind (IVRK) en dat ook door Myanmar werd ondertekend, wordt ernstig verzuimd.

UNICEF is al 70 jaar aanwezig in Myanmar. We blijven in het land en leveren ook tijdens deze crisis humanitaire hulp. 

UNICEF laat zich leiden door de beginselen van neutraliteit en gelijkheid. Onze belangrijkste prioriteit is de rechten en de belangen van kinderen in heel Myanmar te beschermen en ervoor te zorgen dat de continuïteit van cruciale diensten, zoals gezondheidszorg en onderwijs, gegarandeerd blijft. 

Zoals altijd tracht UNICEF in het bijzonder de meest kwetsbare kinderen te bereiken, zoals kinderen die in armoede leven, kinderen met een handicap, kinderen die in vluchtelingenkampen leven, migranten- en vluchtelingenkinderen, kinderen in moeilijk bereikbare gebieden, en nu dus ook in steden die in staat van beleg zijn, waaronder Yangon en Mandalay.  

Al voor de huidige crisis moesten kinderen in Myanmar beschermd worden tegen geweld, misbruik en uitbuiting. Tussen januari en september 2020 werden 49 kinderen gedood en 134 kinderen verminkt als gevolg van het conflict. Sinds de huidige crisis werden nog veel meer kinderen gedood of ernstig gewond. Ze worden willekeurig vastgehouden zonder juridische bijstand of worden gedwongen hun huizen en gemeenschappen te ontvluchten. Ook de dagelijkse blootstelling aan taferelen van afschuwelijk geweld dreigt langdurige gevolgen te hebben op het mentale en emotionele welzijn van de kinderen.

 • In samenwerking met rechtshulpverleners helpt UNICEF kinderen en jongeren die met de wet in aanraking komen, toegang te krijgen tot juridisch advies en vertegenwoordiging. Sinds het begin van de crisis kregen 62 kinderen en 176 jongeren rechtsbijstand. 
   
 • In samenwerking met partners zet UNICEF een gratis landelijke hotline op, die de al bestaande hulplijnnummers aanvullen zodat kinderen en jongeren tijdig en makkelijk toegang hebben tot  juridisch advies.
   
 • We verspreiden op grote schaal informatie voor kinderen en jongeren over hun rechten en over de toegang tot gratis rechtshulp, zowel in het Engels als het Birmees en andere talen gesproken in Myanmar. 
   
 • UNICEF werkt samen met nationale organisaties aan een landelijke hulplijn voor geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning, zodat kinderen in verschillende lokale talen terecht kunnen voor counseling en geestelijke gezondheidszorg.  
   
 • UNICEF zorgt ervoor day kinderen die het slachtoffer zijn van misbruik en geweld terecht kunnen bij deskundigen voor individuele therapiesessies.  Ook werken we momenteel aan het opzetten van psychosociale peer-support groepen voor adolescenten en jongeren.
   
 • UNICEF monitort ernstige schendingen van de kinderrechten en rapporteert ze aan de Verenigde Naties en andere instanties die gerechtigheid nastreven

In een UNICEF-studie die vóór de militaire machtsovername werd uitgevoerd, werd geschat dat door COVID-19 nog eens een derde van de kinderen in armoede zouden kunnen terechtkomen, bovenop de bijna 33% die al in arme gezinnen leeft. Door de huidige crisis kunnen daarbovenop nog eens miljoenen kinderen in de armoede dwingen, waardoor ze geen toegang hebben tot basisvoorzieningen, geen kansen krijgen zich te ontplooien en een nog groter risico lopen op misbruik en uitbuiting.

 • UNICEF monitort de gevolgen van de huidige crisis voor kinderen, met name voor kinderen in gezinnen die geen inkomen meer hebben of waarvan de ouders worden. De gegevens van deze monitoring, zullen als basis dienen voor de acties van UNICEF om kinderen te beschermen tegen de ergste gevolgen van armoede.
   
 • In samenwerking met zijn partners werkt UNICEF aan een nationaal systeem voor kindergeld, waarbij gezinnen met kinderen tussen 2 en 5 jaar, en kinderen jonger dan 5 jaar met een beperking, onvoorwaardelijke toelagen in cash zullen ontvangen.
   
 • UNICEF werkt samen met Common Health, een particulier bedrijf, om ervoor te zorgen dat alle kinderen in Myanmar onder de 6 jaar gedekt zijn door een ziektekostenverzekering en toegang hebben tot gezondheidszorg.

Door COVID-19 is het onderwijs van bijna 12 miljoen kinderen en jongeren verstoord. Daarbovenop  worden scholen in heel Myanmar bezet voor militaire doeleinden. De toegang tot de school wordt de kinderen ontzegd, een ernstige schending van de kindertechten. Daardoor verliezen ze het perspectief op een betere toekomst. Velen van hen zullen hun achterstand immers niet meer kunnen inhalen en geen nieuwe kans krijgen.

 • UNICEF werkt samen met nationale en internationale NGO's om het thuisonderwijs verder uit te breiden, door alternatieve leermethoden en educatief materiaal van hoge kwaliteit te voorzien.
   
 • We ondersteunen jonge kinderen bij hun leertraject en hun taalontwikkeling door opleidingen te voorzien voor leraren in etnische talen, en door verhalenboeken samen te stellen in deze talen.
   
 • UNICEF werkt samen met nationale en internationale NGO's om geestelijke gezondheidszorg en psychosociale steun voor de kinderen te voorzien.

Sinds de militaire machtsovername worden gezondheidswerkers geconfronteerd met bedreigingen, intimidatie en geweld, waardoor hun werk belemmerd wordt. De gezondheidszorg is daardoor ernstig verstoord en daarvan zijn kinderen het slachtoffer. Zo hebben bijna 1 miljoen kinderen hun basisvaccins niet gekregen en kregen bijna 5 miljoen kinderen hun vitamine A-supplementen niet, waardoor ze het risico lopen op infecties en blindheid. 

Ook de toegang tot water, sanitaire voorzieningen en hygiëne is verstoord door beperkte voorraden, de verstoring van het transport en van de banktransactie. In het hele land hebben meer dan drie miljoen kinderen geen toegang tot veilig water thuis, waardoor ze een groot risico lopen op diarree wat fataal kan zijn, vooral voor kinderen jonger dan vijf jaar.

 • UNICEF werkt samen met partners om noodhulp te verlenen door eerstehulppakketten en essentiële geneesmiddelen te verstrekken aan kinderen die de meeste medische zorg nodig hebben
   
 • Terwijl routinevaccinaties in het grootste deel van het land zijn opgeschort, werkt UNICEF samen met zijn partners in gebieden die niet door de regering worden gecontroleerd om kinderen te vaccineren en uitbraken van ziekten, zoals mazelen, difterie en polio, te voorkomen.
   
 • We ontwikkelen smartphone-apps om gezondheidswerkers te trainen om trauma- en noodhulp aan vrouwen en kinderen te verlenen.
   
 • UNICEF geeft gezondheidszorg aan zwangere vrouwen, jonge moeders, pasgeborenen, kinderen en adolescenten en bezorgt essentiële geneesmiddelen en voorraden om levens te redden en ziekten te behandelen.
   
 • Wij werken samen met partners en de particuliere sector om de mogelijkheden te onderzoeken om de levering van schoon drinkwater aan kwetsbare huishoudens in stedelijke gebieden te coördineren.

Al vóór de huidige crisis hadden veel kinderen in Myanmar te kampen met ondervoeding: 

bijna 30% van de kinderen onder de 5 jaar had groeiachterstand, 
7% van de kinderen onder de 5 jaar (14% in Rakhine) had ondergewicht 
57% van de zwangere vrouwen had last van bloedarmoede. 

Door de gebrekkige toegang tot water, sanitaire voorzieningen en hygiëne dreigt de situatie nog te verergeren. Jonge kinderen lopen het risico op diarree, waardoor ze ondervoed kunnen raken. Kinderen onder de twee jaar lopen daardoor het risico te overlijden of onomkeerbare lichamelijke en cognitieve achterstand op te lopen als ze gedurende langere tijd ondervoed blijven. 

In de staten Kachin, Rakhine en Noord-Shan:

 • werkt UNICEF samen met partners om kinderen met ernstige acute ondervoeding te screenen en te behandelen.
   
 • We verstrekken levensreddende micronutriëntensupplementen aan kinderen en zwangere vrouwen.
   
 • UNICEF werkt samen met lokale NGO's om moeders advies te geven over de voeding van zuigelingen en jonge kinderen.