Trefwoorden

Onderwijs, de sleutel voor meisjes om de wereld te veranderen

Onderwijs is een fundamenteel mensenrecht. Ieder meisje en iedere jongen overal ter wereld heeft het recht om naar school te gaan en te leren. Maar niet alle kinderen krijgen die kans. Hoewel ze even grote dromen hebben als jongens, worden meisjes vaker uitgesloten van onderwijs.

De wereld telt op dit moment meer dan 1.1 miljard meisjes. Ze staan te popelen om de toekomst te omarmen. Door te investeren in onderwijs geven we hen de kans hun dromen te verwezenlijken. Alleen zo kunnen ze hun leven verbeteren en bijdragen aan de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van hun familie, hun gemeenschap en van de hele wereld.

32 miljoen meisjes gaan niet naar het secundair onderwijs

Humanitaire crisissen, gewapende conflicten en armoede bemoeilijken de weg naar school. Zowel jongens als meisjes hebben met deze obstakels te maken, maar meisjes zijn extra kwetsbaar.  Een wisselwerking van factoren zorgt ervoor dat de obstakels voor hen nog talrijker en moeilijker te overwinnen zijn en dat onderwijs te vaak slechts een droom blijft voor hen.

Waarom gaan zoveel meisjes niet naar school ?

Discriminatie

Discriminatie op basis van geslacht, machtsverhoudingen en hardnekkige vooroordelen die ervoor zorgen dat er meer belang wordt gehecht aan de opleiding van jongens dan van meisjes, zijn de belangrijkste hindernissen die meisjes belemmeren naar school te gaan.

In sommige landen verhindert de wet dat meisjes naar school gaan. Zo wordt hen de toegang tot de school ontzegd als ze zwanger zijn, maar ook nadat hun kind geboren is mogen ze niet terugkeren naar de schoolbanken.
Kinderen die geen geboorteakte hebben, worden niet toegelaten op school. Ook hier zijn meisjes het vaakst benadeeld: het grootste deel van de naar schatting 50 miljoen kinderen die niet aangegeven zijn bij de geboorte, zijn immers meisjes.

Armoede

Vaak kunnen kinderen niet naar school omdat hun familie niet de nodige middelen heeft om het schoolgeld of een een uniform te betalen. Soms moeten ze al van kleinsaf werken in gevaarlijke omstandigheden zodat het gezin het hoofd boven water kan houden.

Te vaak gebeurt het dat families met beperkte middelen de voorrang geven aan jongens als ze investeren in onderwijs. De verwachtingen voor meisjes liggen vaak  lager en ze worden ook vaker ingezet om huishoudelijke taken op zich nemen. In deze omstandigheden kunnen meisjes ook het slachtoffer worden van kindhuwelijken.

De situatie op school: veiligheid, hygiëne en schoolprogramma’s

Als kinderen een lange weg moeten afleggen om op school te geraken, is het weing waarschijnlijk dat ouders hun dochters de toestemming zullen geven naar school te gaan, uit schrik voor hun veiligheid. Maar ook het geweld op de school, waaronder seksueel geweld, treft vooral meisjes. Door het gebrek aan vrouwelijke leerkrachten, en dus rolmodellen en vertrouwenspersonen, kan het zijn dat meisjes zich niet veilig voelen op school.

Soms komen scholen niet tegemoet aan de noden van deze tienermeisjes, bijvoorbeeld op vlak van sanitair en hygiëne. Als er geen afzonderlijke toiletten voor meisjes en jongens zijn of zelfs helemaal geen toiletten, blijven ze weg van school uit vrees dat hun intimiteit, veiligheid en waardigheid niet zal gerespecteerd worden.

Doe een gift om ieder meisje toegang te geven tot kwaliteitsvol onderwijs

Rol en impact van secundair onderwijs voor meisjes

Alleen via onderwijs hebben meisjes de kans om hun toekomst in handen te nemen.  Ook hebben investeringen in onderwijs voor meisjes een positieve invloed op families, gemeenschappen, en op de economie:

  • Als een meisje naar school gaat verwerft ze competenties en kennis die haar in staat stellen haar eigen toekomst in handen te nemen en een beroep uit te oefenen. Ook leert ze hoe ze zich kan beschermen tegen ziektes, zoals HIV/AIDS en malaria;
  • Meisjes die onderwijs hebben genoten, trouwen vaak later en hebben minder kinderen. Ook hun kinderen hebben een grotere kans om te overleven en zelf naar school te gaan. Vrouwen die opgeleid zijn garanderen een betere gezondheid voor hun familie. Ze hebben meer kennis over gezondheidszorg, voeding en vaccinaties, en kunnen die kennis doorgeven aan hun kinderen. Als alle meisjes zouden genieten van secundair onderwijs, zou de kindersterfte verminderen met 49%;
  • Het onderwijs van meisjes draagt ertoe bij dat ongelijkheden tussen jongens en meisjes worden uitgewist. Het doet het geweld tegen meisjes en vrouwen te dalen. Als alle meisjes in Sub-Saharisch Afrika, Zuid- en West-Azië toegang zouden hebben tot secundair onderwijs, zou ook het aantal kindhuwelijken dalen met 64%. Als meisjes zjin opgeleid, kunnen ze hun rechten beter opeisen en leren ze zichzelf verdedigen en beschermen.

Ons doel: alle meisjes toegang geven tot onderwijs

UNICEF streeft ernaar dat alle kinderen – ongeacht hun geslacht, etniciteit, sociaaleconomische achtergrond of de omstandigheden waarin ze verkeren – hun recht op kwaliteitsvol onderwijs kunnen realiseren.

Zo helpen we overheden, gemeenschappen en ouders de competenties en vaardigheden te ontwikkelen om hun verplichtingen naar kinderen toe te vervullen. We helpen onderwijssystemen op te zetten om kwaliteitsvol onderwijs te bieden aan zowel jongens als meisjes. Zo pakken we genderongelijkheid in het onderwijs aan.
Overal ter wereld ondersteunen we ook leercentra die tweedekansonderwijs organiseren en een flexibele leeromgeving bieden aan meisjes die zijn uitgesloten van onderwijs.

De voorbije 15 jaar hebben we heel wat vooruitgang geboekt, maar er is nog veel werk aan de winkel om het recht van ieder meisje op kwaliteitsonderwijs te garanderen – voor haar persoonlijke ontwikkeling en die van haar gemeenschap en de wereld.

Ook jij kan helpen

Wil jij een kans geven aan een kind ? Een eerlijke kans om zich te ontplooien en iets moois te realiseren in haar/zijn leven?

Met jouw gift van 53 euro, geeft je aan 212 kinderen een stevig en duurzaam krijtbordje. Deze krijtbordjes zijn een nuttig leermiddel voor de kinderen en kunnen gebruikt worden om te schrijven en te rekenen.

Doe een gift om ieder meisje toegang te geven tot kwaliteitsvol onderwijs