Actieterreinen van het beleidswerk van UNICEF België

Via zijn beleidswerk wil UNICEF België kinderen en hun rechten een plaats geven op de politieke agenda. Ons doel is dat kinderrechten een doorslaggevende rol spelen in elke politieke beslissing. Hiervoor hebben we een mandaat gekregen in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, dat door zo goed als alle landen ter wereld geratificeerd is.

pagina

Kinderen vertegenwoordigen een kwart van de Belgische bevolking en één derde van de wereldbevolking. Toch wordt er niet steeds evenredig rekening gehouden met hun stem en situatie. En dat, terwijl investeren in het welzijn van kinderen de meest juiste en meest rendabele investering is.

UNICEF roept de beleidsmakers dan ook op om kinderrechten te beschouwen als een prioritaire aandachtspunt voor alle beleidsdomeinen en –niveaus, ook voor die beleidsdomeinen die niet expliciet op kinderen focussen. Er bestaat immers geen kindneutraal beleid.

UNICEF België komt op voor de rechten van alle kinderen en heeft hierbij speciale aandacht voor equity. We schenken eenextra aandacht aan de meest kwetsbare kinderen, zoals kinderen in armoede, migrantenkinderen, kinderen in noodsituaties…

UNICEF België informeert beleidsmakers via verschillende kanalen: brieven en mails, e-newsletter, lunchmeetings, conferenties…

UNICEF België volgt de actualiteiten op en treedt op als watchdog wanneer nodig, met de bedoeling om debatten te voeden en bij te dragen aan zinvol en kindgericht beleidsvoorbereidend werk.

 

Onze belangrijkste aandachtspunten

1. Kinderrechten een centrale plaats geven in de Belgische ontwikkelingssamenwerking en in de post-2015 ontwikkelingsagenda

Zowel de vorige (2005) als de huidige wet (2013) op ontwikkelingssamenwerking geven het belang aan van kinderrechten in de Belgische ontwikkelingssamenwerking. In de huidige wet zijn kinderrechten expliciet opgenomen in de lijst van prioritaire thema’s binnen de cluster mensenrechten.

 • UNICEF België is lid van het Platform Kinderrechten in ontwikkelingssamenwerking dat alle expertise bundelt rond thema’s die te maken hebben met kinderrechten en ontwikkelingssamenwerking.
 • UNICEF heeft samen met de EU een « Child Rights Toolkit » ontwikkeld om de capaciteiten te versterken van ontwikkelingspartners, van EU-ambtenaren, bilaterale donoren en andere actoren op het vlak van ontwikkelingssamenwerking om een kinderrechtenbenadering te integreren in de vormgeving van programma’s, budgetten, beleid en wetgevende kaders van ontwikkelingssamenwerking.
 • UNICEF informeert en interpelleert op basis van gegevens over kinderen, om kennis en inzichten te verspreiden en om de levens van kinderen en hun gezinnen te verbeteren. UNICEF België verspreidt rapporten en aanbevelingen.
 • UNICEF België ziet erop toe dat ons land haar belofte nakomt om 0,7% van het BNI te besteden aan ontwikkelingssamenwerking.
 • UNICEF heeft er mee voor gezorgd dat kinderen een centrale plaats hebben gekregen binnen de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

 

 

2. Kwaliteitsvol onderwijs garanderen voor iedereen, ook hier

Sinds een hele tijd geven de PISA-onderzoeken aan dat ook Vlaanderen één van de regio’s is waar de sociale context in grote mate de schoolprestaties en studiekeuze bepaalt. Het rapport «Gelijke kansen op school. Dat denken ze ervan» dat we uitbrachten met meer dan 1000 kinderen en jongeren die opgroeien in armoede, had eveneens aangetoond in welke mate school kwetst en uitsluit, en dat reeds vanaf de kleuterschool. Deze verspilling van talent is niet enkel nefast voor de betrokken individuen, maar verzwakt ook de sociale en economische weerbaarheid van onze samenleving, en brengt risico’s met zich mee op het vlak van sociale cohesie. We weten nochtans dat het mogelijk is om uitmuntendheid en gelijke onderwijskansen te combineren. We weten ook dat het in ieders belang is dat de kwaliteit van onderwijs in al onze scholen en voor al onze leerlingen opgekrikt wordt.

 • UNICEF België zal de stem van kinderen en jongeren blijven uitdragen in debatten rond het onderwijs onder andere.
 • UNICEF wil ook op basis van cijfermatige gegevens en internationale vergelijkingen de debatten voeden en stilstaan bij de hoogdringendheid om deze kostelijke ongelijkheden aan te pakken. De hervorming van de lerarenopleiding, de herziening van de eindtermen, de kwaliteitsbewaking rond gelijke onderwijskansen zijn hervormingen die we met aandacht volgen.
 • UNICEF België ambieert immers dat kinderrechten, die in het dna van het onderwijs vervat zitten, volwaardig deel uitmaken van de opleiding en praktijk van leerkrachten. Dat pleidooi is gebundeld in de Child Rights Education toolkit. We werken ook aan de capacity building van leerkrachten door materiaal ter beschikking te stellen en samen te werken met pedagogische hogescholen.

 

pagina foto

3. Kinderen beschermen tegen de impact van de crisis

België heeft één van de hoogste kinderarmoedecijfers van Europa, of we financiële of niet-financiële maatstaven beschouwen. Strijden tegen kinderarmoede is geen liefdadigheid. In Brussel groeit 1 kind op 3 op in armoede, in Wallonië 1 op 4 en in Vlaanderen 1 op 10. Dat heeft vergaande gevolgen op hun gezondheid, onderwijskansen, veiligheid en toekomst. Armoede is veel meer dan een geldprobleem. Het raakt kinderen in alle facetten van hun leven. We leven in een maatschappij waarin de socio-economische achtergrond van een kind wellicht de meest doorslaggevende factor is voor zijn welzijn en toekomstperspectieven. Armoede is een complex fenomeen dat een daadkrachtige, structurele en multidimensionale aanpak vereist, zoals ook de Europese Commissie het aanbeveelt in haar Aanbeveling: “Investeren in kinderen: de vicieuze cirkel van achterstand doorbreken”.

Wetende dat kinderen en hun gezinnen disproportioneel geraakt worden door de crisis en armoede, is het essentieel om dringend de publieke diensten waarop kinderen ten allen tijde recht hebben, te beschermen en te versterken.

 • UNICEF België informeert en interpelleert, op basis van cijfermatige vergelijkingen en van de beleving van kinderen.
 • UNICEF België is actief lid van het Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020
 • UNICEF België beveelt onder andere aan om de EU-aanbeveling op alle beleidsniveaus toe te passen en uit te voeren, op een coherente manier en ingebed in een globaal sociaal beleid. We roepen ook alle beleidsniveaus op om samen te werken aan de adoptie van een coherent en krachtdadig nationaal actieplan ter bestrijding van kinderarmoede.

 

4. Kinderen in migratie

UNICEF België is bijzonder bezorgd om de situatie van kinderen in migratie.

UNICEF België werkt nauw samen met NGO-platforms die de rechten van de migrantenkinderen verdedigen. Het platform Kinderen op de Vlucht, waarvan UNICEF België lid is, houdt zich voortdurend bezig met:

 • de evaluatie van alternatieven voor detentie van kinderen
 • de evaluatie van de situatie van niet-begeleide minderjarigen
 • pleidooiwerk voor de families in situaties zonder wettig verblijf

UNICEF België werkt tevens samen met de regering om ervoor te zorgen dat België zijn migratiebeleid toepast met respect voor de belangen van het kind (in het bijzonder tijdens de asielprocedures). Via het Child Notice project bieden we aan alle politieke verantwoordelijken van Asiel en Migratie informatie over de situatie van het land van herkomst van de kinderen die aankomen in Europa.

Via het “What Do You Think?”-project werkt UNICEF België ook rechtstreeks samen met kinderen en jongeren om zo de stem van de meest kwetsbare kinderen te laten horen. Van 2016 tot 2017 zal UNICEF België een participatief project lanceren met vluchtelingen- en/of migrantenkinderen die in België leven. Het doel is om hun bezorgdheden en ideeën te verzamelen in het alternatieve rapport van de kinderen voor het Comité voor de Rechten van het Kind. UNICEF België is altijd bereid om de autoriteiten te ondersteunen om alomvattende en duurzame oplossingen voor de kinderen te vinden.

 

5. De verantwoordelijkheid van bedrijven t.o.v. kinderen

De bedrijfssector heeft een belangrijke impact op alle aspecten van de samenleving en heeft een enorm potentieel om een positieve kracht te zijn in het versterken van mensenrechten. Of in tegendeel, om een negatieve impact te hebben op het welzijn van mensen en het milieu. UNICEF wil kinderrechten promoten als aandachtpunt binnen het gedachtengoed en de praktijk van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De impact van bedrijven rijkt veel verder dan het bestrijden van kinderarbeid. De andere domeinen blijven echter nog te vaak onderbelicht.

 

pagina foto2

6. Rapportage naar het VN-Kinderrechtencomité toe

Om de vijf jaar, moeten verdragstaten rapporteren over hun inspanningen rond de toepassing van het Kinderrechtenverdrag naar het VN-Comité voor de rechten van het Kind toe, het toezichthoudend orgaan. UNICEF België volgt dit proces van heel dichtbij op en promoot de bekendmaking van de Slotbeschouwingen van het Comité voor ons land.

 • UNICEF België heeft een speciale rol in overlegstructuren rond Kinderrechten, zoals in de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind, de Reflectiegroep Kinderrechten-en jeugdbeleid Vlaanderen en de Franstalige groupe de suivi de la Convention de l’Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la jeunesse.
 • UNICEF België werkt in coalitieverband aan de alternatieve rapportage van ngo’s, binnen de Vlaamse Kinderrechtencoalitie (KIRECO) en de Franstalige Code, la coalition des ONG de défense des droits de l’enfant.
 • UNICEF België coördineert het alternatief rapport van kinderen en jongeren in België via zijn participatieproject. What do you think ?

 

Contacteer ons

UNICEF België
Keizerinlaan 66
1000 Brussel
Tel : 02/230.59.70

Voor vragen, opmerkingen, voorstellen….

Maud Dominicy
Charlotte Van den Abeele

 

Kinderen die in België opgroeien in armoede
Wat wij in België doen voor de migrantenkinderen
Kinderrechten in de Belgische ontwikkelingssamenwerking
Partners