Extra vragen

Vraag UNICEF België

Zijn er buiten deze 5 thema’s, nog andere thema’s die voor uw partij belangrijke speerpunten zijn in het kader van kinderrechten waar u graag de aandacht op vestigt?


Antwoorden politieke partijen

Hieronder vind je de standpunten van de politieke partijen (alfabetisch gerangschikt). De antwoorden zijn gepubliceerd zoals ze ons werden toegestuurd, zonder enige wijzigingen, noch in de tekst noch in de lay-out.

Lees het antwoord van CD&V :[read more]

Ja zeker. Er staan in ons verkiezingsprogramma heel wat belangrijke speerpunten in het kader van kinderrechten:

CD&V wil de stem van kinderen en jongeren versterken wanneer hun ouders scheiden. CD&V wil daarom de integrale uitvoering van het actieplan ‘kinderen bij scheiding’ waarin het kind centraal staat. We pleiten er o.a. voor dat ouders die uit elkaar gaan een ouderschapsplan opstellen. Zo willen we ouders aanzetten om na te denken over de concrete gevolgen en regelingen voor de kinderen. Wanneer de dialoog tussen de ouders faalt, en er met de stem van het kind onvoldoende rekening wordt gehouden, voorzien we voor het kind een zelfstandige toegang tot de rechter. Deze zelfstandige toegang kan noodzakelijk zijn om de bescherming van zijn belangen af te dwingen.

CD&V wilt een statuut voor zorgouders. Zorgouders bouwen een bijzondere zorgrelatie op met een kind, maar kunnen weinig rechten of plichten uitoefenen omdat zij niet de natuurlijke of juridische ouder zijn van het kind. Het gaat om de nieuwe partner van de ouder die mee instaat voor de opvoeding en verzorging van het kind of om grootouders of andere familieleden die opvoedende taken op zich nemen. Het is volgens CD&V noodzakelijk een wettelijke bescherming te bieden. Het statuut van zorgouder komt hieraan tegemoet en kan worden toegekend, in het belang van het kind.

Lange tijd werd weinig tot geen aandacht besteed aan de impact van kinderwenskeuzes op het kind zélf. Het staat echter vast dat sommige kinderen die op de hoogte zijn van het feit dat ze verwekt werden door een medisch begeleide voortplanting of via een discrete bevalling ter wereld kwamen, een grote behoefte hebben om de identiteit van hun genetische of biologische ouders te kennen. CD&V vindt het belangrijk dat kinderen via een interfederaal afstammingscentrum hun recht op identiteit kunnen uitoefenen en de identiteit van toekomstige donoren of biologische ouders kunnen opvragen. Het centrum houdt rekening met de belangen van de verschillende betrokkenen (kind, donoren of geboorteouders), waarbij het belang van het kind de eerste overweging vormt. Personen die in het verleden anoniem doneerden, zullen vrijwillig DNA kunnen afstaan bij het centrum om zo eventuele donorkinderen hun recht op identiteit te waarborgen

Wanneer een leerling of student ziek is, heeft hij recht op goed onderwijs. We versterken het aanbod voor zieke kinderen zodat er meer tijdelijk onderwijs aan huis komt en ook de ziekenhuisscholen een goede regionale spreiding kennen.

[/read]

Lees het antwoord van GROEN :[read more]

Kinderen en jongeren die het moeilijk hebben, verdienen meer aandacht van onze toekomstige regeringen. Elk kind heeft het recht op bescherming van zijn fysieke, psychologische, seksuele en morele integriteit. De kinderrechten vormen ons kompas. Naast de vijf vernoemde thema’s, hebben wij nog een aantal belangrijke voorstellen om onder de aandacht te brengen

 • Kinderen en jongeren moeten onbekommerd en veilig hun ding kunnen doen. We stellen meer ruimte open voor meervoudig gebruik of medegebruik door jongeren. Schoolpleinen worden buurtpleinen. Ook sportterreinen, bosgebieden, park- en landbouwgebieden, waterpartijen en parkings maken we meer toegankelijk.
 • Zowel grote jeugdwerkorganisaties als kleinschalige initiatieven die zich op specifieke doelgroepen richten, verdienen meer ondersteuning. Organisaties die opkomen voor de belangen van kinderen in de jeugdhulp of hun ouders, verdienen een meer prominente stem in het beleid.
 • We zorgen ervoor dat Vlaanderen zich opnieuw borg stelt voor participatie van kinderen en jongeren aan het lokaal jeugdbeleid. De lokale jeugdraad verdient meer ondersteuning.
 • We versterken het netwerk van jeugdhuizen in Vlaanderen, omdat de participatie en het mede-eigenaarschap van jongeren er zo uniek is.
 • In de derde graad van het secundair onderwijs introduceren we voor alle scholieren de maatschappelijke stage. Voor een korte periode van twee weken zetten alle jongeren zich op een onbetaalde manier in voor de samenleving.Scholieren versterken zo hun burgerzin. Het verruimt hun leefwereld en ze oefenen nieuwe vaardigheden.
 • Jeugdhulp is een recht: we investeren in meer capaciteit in de jeugdhulp. We zetten extra in op thuisbegeleiding. We houden op één uniforme gecentraliseerde manier alle vragen naar jeugdhulp bij.
 • Kinderen en jongeren hebben nood aan stabiliteit. We voorkomen dat jongeren van instelling naar instelling gestuurd worden. Jongeren krijgen een trajectbegeleider aan hun zijde, die hen tijdens het hele hulpverleningstraject bijstaat. We begeleiden jongeren in de jeugdhulp bij de overgang naar volwassenheid. Bij de overgang van de jeugdhulp naar zelfstandig wonen vertrekken we vanuit de behoeften van de jongere.
 • We versterken de zoektocht naar pleegouders en geven hen meer sociale rechten. Voor kinderen en jongeren die in een pleeggezin terecht komen, houden we bij het tijdstip en de duur van de plaatsing rekening met scharniermomenten in het leven van die kinderen en jongeren. Zo krijgen ze stabiliteit tijdens het schooljaar.
 • Jongeren krijgen de mogelijkheid om vanaf 12 jaar partij te worden in een gerechtelijke procedure. Door professionele procesbijstand van een jeugdadvocaat kan de minderjarige zijn mening voor de rechter te brengen.
 • We regelen draagmoederschap wettelijk in België en Europa. Dat met de nodige garanties voor het kind, de wensouders en de draagouder. Commercieel draagmoederschap verbieden we.
 • We maken discreet bevallen mogelijk. De naam van de moeder komt dan niet in de geboorteakte. Enkele gegevens worden wel bewaard en kunnen later leiden tot contact tussen moeder en kind als ze dat allebei willen.
 • Donorkinderen hebben recht op informatie over hun donor. We voeren een nieuw type donor in: de open-profieldonor. Bij een open-profieldonatie kunnen kinderen de sociale en fysieke gegevens van hun donor opvragen en als ze 16 worden ook de identiteit. Contact tussen donor en kind is mogelijk bij wederzijdse toestemming. We versterken de psychologische ondersteuning voor, tijdens en na de donatie.

[/read]Lees het antwoord van N-VA :[read more]

Een warme thuis creëren

We maken werk van gezinshuizen, zodat geen enkel kind onder de 6 jaar in een instelling hoeft te verblijven. We nemen verdere maatregelen om probleemsituaties bij interlandelijke adoptie te vermijden en op te vangen. We maken ouderschapsverlof mogelijk voor pleegouders die aan langdurige pleegzorg doen.

Het belang van het kind voorop

Het kennen van de eigen afkomst is belangrijk voor de identiteitsvorming van kinderen. Daarom schaffen we de anonimiteit van sperma- en eiceldonoren af. We maken discreet bevallen mogelijk. Anders dan bij anoniem bevallen worden de gegevens van de moeder in dat geval bijgehouden door een onafhankelijke instantie. Hierdoor blijft het kind de mogelijkheid hebben om op een later tijdstip contact op te nemen met de biologische moeder, met bemiddeling van die instantie. Er wordt een wetgevend kader ontwikkeld voor draagmoederschap waarbij er geen genetische band is tussen de draagmoeder en het kind. Daarnaast verbieden we commercieel draagmoederschap.

Snel ingrijpen om erger te voorkomen

We versterken de jeugdhulp door een groeipad te voorzien waarmee we de wachttijden verminderen en de toegang tot de rechtstreeks toegankelijke hulp verzekeren. We kiezen voor integrale ketenaanpak van jongeren in een problematische situatie. Onderwijs, jeugdzorg en politie laten we samenwerken via individuele begeleiding en begeleiding aan huis heeft prioriteit. Maar we durven ook jongeren uit huis plaatsen wanneer dat nodig is om hen alle kansen te geven. We onderzoeken een rechtsgrond om toekomstige kinderen die in precaire situaties dreigen op de wereld te komen preventief te beschermen, zoals wanneer hun ouders met een verslavingsproblematiek kampen en een begeleidingstraject weigeren. We denken hiervoor onder meer aan de uitbreiding van de kindreflex als waakzaamheidsinstrument. We investeren in een gespecialiseerde voorziening die minderjarige slachtoffers van tienerpooiers opvangt.

Kindvriendelijke steden en gemeenten

We behouden en versterken het label ‘kindvriendelijke steden en gemeenten’, wat de lokale focus voor kinderen en jongeren moet vergroten. Gemeenten die dit label willen behalen, moeten aantonen dat ze het verdienen door inspanningen te leveren voor hun jongste burgers over verschillende beleidsdomeinen heen.

[/read]

Lees het antwoord van open VLD :[read more]

Kinderen hebben het recht op te groeien in een gezin dat er in slaagt een goede opvoeding te garanderen. We nemen extra maatregelen zodat de combinatie tussen werk en gezin gemakkelijker wordt en ook de vaders meer tijd kunnen besteden aan de zorg voor de kinderen. We trekken het vaderschapsverlof op van tien naar twintig dagen. We vervangen alle andere aan kinderen gerelateerde verloven door een nieuw, flexibel ouderverlof waarbij men ook kan kiezen voor hogere uitkeringen gedurende een kortere periode. Elke ouder krijgt een ouderverlofkrediet per kind en kan dat flexibel gebruiken. Zo kunnen ouders beslissen om gedurende 6 tot 12 maanden thuis te blijven voor de kinderen, aan een hoge uitkering, in plaats van gedurende 51 maanden tijdskrediet te nemen aan een veel te lage uitkering. Als beide ouders een minimale hoeveelheid verlof nemen, dan krijgt het gezin bovendien recht op extra maanden die ze onderling kunnen verdelen. Om de combinatie van werk en gezin makkelijker te maken, breiden we het kwaliteitsvolle aanbod aan kinderopvang uit en halen we de kost voor kinderopvang naar beneden. We doen dit door de belastingvermindering voor kinderen jonger dan drie jaar te vermenigvuldigen met drie.

We willen een uitbreiding en dus veralgemening van de terugbetaling van de eerstelijns klinisch psychologische zorg naar kinderen, jongeren en ouderen. Hierdoor zullen de wachttijden bij de centra geestelijke gezondheidszorg (CGG) worden ingekort, wat gespecialiseerde psychiatrische aanbod kan ontlasten en tegelijkertijd de toegankelijkheid versterkt. Ondanks het feit dat we 330 miljoen euro hebben uitgetrokken voor personen met een beperking, blijven we kampen met wachtlijsten en moeten we vaststellen dat sommige kinderen en bepaalde groepen van volwassenen heel lang op die wachtlijsten blijven staan. Het systeem van de persoonsvolgende financiering komt er ook voor minderjarigen. Het is belangrijk dat ouders van minderjarigen met een beperking ook zo snel mogelijk de keuze kunnen maken voor de organisatie van de zorg en ondersteuning thuis. Op die manier organiseren we echt inclusie in de maatschappij. We willen voor kinderen en jongeren komaf maken met de lange wachttijden omdat ze de ontwikkeling van kinderen hypothekeren.

Het is ook belangrijk dat kinderen en gezinnen zich bewust kunnen worden van het aanbod om hun vrije tijd vorm en kleur te geven. Cultuureducatie, projecten die diversiteit verhogen en kansengroepen meer mogelijkheden geven deel te nemen aan diverse vormen van vrijetijdsactiviteiten zijn van belang. Het onderwijs en het jeugdwerk vormen belangrijke partners om kinderen en jongeren vanaf jonge leeftijd kennis te laten maken met diverse cultuuruitingen, kunstvormen, sporten en vrijetijdsbesteding, zodat we goed geïnformeerde burgers krijgen die een goed zicht hebben op hoe zij hun leven vrij willen invullen. Kinderen en jongeren moeten vlotter kunnen proeven van verschillende sporten en verschillende hobby’s. Kinderen en jongeren die hun passie vinden, zijn gelukkiger. Barrières en drempels die hen belemmeren om hun passie te vinden, worden zoveel mogelijk weggewerkt en de sector wordt gesensibiliseerd om hier ook op in te zetten.

[/read]

Lees het antwoord van sp.a :[read more]

Zorgzekerheid  voor jongeren

6584 jongeren wachten vandaag op gepaste hulp: opvang in een instelling, pleeghulp of de gepaste omkadering in functie van hun handicap. Als sp.a engageren we ons om via bijkomend uitbreidingsbeleid deze wachtlijsten weg te werken en deze jongeren zorgzekerheid te bieden.

Ook in onze gezondheidszorg moeten we gaten vullen. Een bezoek aan de vaste huisarts willen we gratis maken. Tijdig naar de vaste huisarts is de juiste reflex. Preventieve tandzorg is vandaag gelukkig voor jongeren al gratis. Maar overige tandzorg is vaak zéér duur.  Een beugel kost de ouders meer dan 1000€.  Dit moet omlaag, daarom investeren we één miljard extra (per jaar) in onze gezondheidszorg.  Niet alleen tandzorg maar ook brillen en lenzen en psychologische hulp willen we (beter) terugbetalen.

[/read]

Lees het antwoord van Vlaams Belang :[read more]

Het Vlaams Belang ziet het gezin als een ijkpunt en wil dat ook waarderen. Het gezin – wat veel ruimer geïnterpreteerd dient te worden dan het klassieke gezin uit de 20e eeuw – is de opvoedende kring bij uitstek in de samenleving. Een goede opvoeding is een prima misdaadpreventie.

Het grootbrengen van kinderen is een voorrecht, maar zeker ook een financiële belasting. De Vlamingen hebben een perfect normale kindwens, maar omdat de loopbaan niet aangepast is aan het gezin, zijn Vlamingen bang om een gezin te stichten of uit te breiden. Dat zorgt voor een ongezond geboortecijfer van 1,55, minder dan de vervangingsratio. Het Vlaams Belang wil de koopkracht versterken van alle huishoudens en de financiële hindernissen wegnemen om kinderen op te voeden.

Het Vlaams Belang dringt erop aan dat de overheid bij het nemen van beslissingen het gezin als ijkpunt neemt en meet wat het effect is van beslissingen op de gezinnen.

Het Vlaams Belang wil het evenwicht tussen werken en gezin herstellen. Voor het Vlaams Belang mag het tweeverdienersmodel niet de enig mogelijke keuze zijn. Aangezien het opvoeden van kinderen volgens ons volwaardige arbeid is, mag de ouder die ervoor opteert om thuis te werken hiervoor niet financieel gestraft worden. De invoering van een hedendaags opvoedersloon zal dit tegengaan en de vrije keuze om thuis of buitenshuis te werken, waarborgen.

Het Vlaams Belang wil dat er overal in Vlaanderen, via de gesubsidieerde en zelfstandige kinderopvang, voldoende kwalitatieve kinderopvangfaciliteiten zijn. Wij pleiten voor een sterk investerings- en aanmoedigingsbeleid. Kinderopvang is vaak een noodzakelijke voorwaarde is voor activering op de arbeidsmarkt.

Vlaams Belang kan zich vinden in de afschaffing van de subsidies voor politieke jongerenbewegingen. Deze afschaffing is misschien niet op een correcte wijze doorgevoerd, maar is terecht gezien de moederpartijen ruim gesubsidieerd worden. De op deze manier vrijgemaakte middelen moeten aangewend worden voor de traditionele jeugdbewegingen.  Het Vlaams Belang pleit voor een duidelijke deelname van de jeugd aan het publieke leven en wil niet dat de jeugd volledig zou overgeleverd worden aan de commerciële sector. Daarom zijn wij zeker gewonnen voor de ondersteuning van de traditionele jeugdbeweging. Degelijke infrastructuur en een goede werking kosten immers veel geld.

Wanneer de jeugdraad de Vlaamse jeugd wil vertegenwoordigen, moeten er meer jongeren stemmen én moet er ruimte zijn voor kandidaten met verschillende meningen.

Concreet

 • Het Vlaams Belang wil gezinnen voor de eerste drie kinderen een gelijk bedrag uitkeren van telkens 250 euro. Vanaf het vierde kind zou dat bedrag dalen tot 90 euro
 • Nieuwe immigranten mogen voor het Vlaams Belang maar beroep kunnen doen op kinderbijslag na acht jaar verblijf en drie jaar arbeidsprestatie in ons land.
 • Er kan geen kinderbijslag worden uitgekeerd voor kinderen die in het buitenland opgroeien of daar hun belangrijkste verblijfplaats hebben.
 • Het Vlaams Belang wil gezinnen met kinderen onder twaalf jaar ondersteunen door een halftijds leefloon als ‘opvoedersloon’ ter beschikking te stellen van de ouder die ervoor kiest om thuis te blijven voor de opvoeding van de kinderen.
 • Een gezinsvriendelijke milieufiscaliteit moet betaalbare energie- en waterfacturen garanderen voor gezinnen met kinderen.
 • Het Vlaams Belang wil dat het beleid meer oog heeft voor de situatie van eenoudergezinnen.
 • De fiscale discriminatie van eenoudergezinnen voor wat betreft de woonbonus moet worden aangepakt.
 • Verplichting van sociale begeleiding van gezinnen met kinderen bij uithuiszettingen.
 • Om de binding tussen ouder en kind te versterken vlak na de geboorte wil Vlaams Belang het ouderschapsverlof verdubbelen tijdens de eerste twee levensjaren van het kind.
 • Ouders met een bescheiden inkomen uit arbeid moeten kunnen rekenen op inkomensgerelateerde kinderopvang.
 • De toegang tot kinderopvang moet absolute voorrang geven aan arbeidsactieve ouders uit de buurt en aan ouders die een opleiding volgen voor de duurtijd van de opleiding.
 • Garantie op het recht op toegankelijke en betaalbare buitenschoolse opvang voor ieder gezin dat er nood aan heeft.
 • De Vlaamse overheid verspreidt good practices die een betere combinatie werk-gezin mogelijk maken die zowel de werkgever als de werknemer ten goede kunnen komen.
 • Promotie van goede praktijken hoe steden en gemeenten kunnen werken aan een jeugd- en kindvriendelijk beleid.
 • Voldoende toegankelijke open ruimten waar kinderen en jongeren – al dan niet georganiseerd – plezier kunnen maken.
 • Geen stemrecht op 16, maar wel degelijke adviesorganen die de stem van de jeugd vertegenwoordigen op nationaal en lokaal niveau.
 • Er moeten initiatieven genomen worden die garanderen dat de adviesorganen van de jeugd meer representatief worden samengesteld.
 • Voldoende ondersteuning van het jeugdwerk zonder teveel administratieve formaliteiten.
 • Inspraak van de jeugd bij de opmaak van mobiliteitsplannen om een goede bereikbaarheid van scholen, sportinfrastructuur en uitgaansgelegenheden te garanderen.
 • Onze jongeren moeten vooral stilzitten op school. Er is maar zeer beperkt ruimte voor lichaamsbeweging. Er moet meer sport georganiseerd worden, tijdens en na de lesuren.
 • Een verbeterd avond- en nachtaanbod van openbaar vervoer.
 • Een laagdrempelig aanspreekpunt en informatieaanbod over de wettelijke reglementering in verband met de organisatie fuiven of andere activiteiten.

[/read]


Terug naar overzichtspagina