Migratie

Vraag UNICEF België

Wat zijn uw plannen als partij voor de komende 5 jaar om de rechten van migranten- en vluchtelingenkinderen beter te beschermen (bijvoorbeeld de opvang van migrantenkinderen alleen of met hun gezin, met name jonge minderjarigen en de detentie van kinderen in de familiale eenheden van 127bis) ? 

Download hier de antwoorden van alle politieke partijen


Antwoorden politieke partijen

Hieronder vind je de standpunten van de politieke partijen (alfabetisch gerangschikt) rond het thema migratie. De antwoorden zijn gepubliceerd zoals ze ons werden toegestuurd, zonder enige wijzigingen, noch in de tekst noch in de lay-out.

Lees het antwoord van CD&V :[read more]

CD&V staat voor een humaan en correct asiel- en migratiebeleid, met snelle en kwaliteitsvolle procedures die de betrokkenen snel rechtszekerheid bieden. Voor zij die hier niet zullen mogen blijven, voorzien we een kordaat maar humaan terugkeerbeleid, volgens het principe ‘vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet’. Wie wel mag blijven, nemen we volwaardig op in onze maatschappij. Dat geldt uiteraard ook voor kinderen.

De kwetsbare groep niet-begeleide minderjarige vreemdelingen blijft onze speciale aandacht wegdragen. We wijzen ze al een voogd toe vanaf hun aankomst in een observatie- en oriëntatiecentrum. Een multidisciplinair panel onderzoekt wat voor het kind de meest duurzame oplossing is.

Asielzoekers met een kwetsbaar profiel (waaronder alleenstaande moeders met kinderen of zwangere vrouwen) worden, na een korte periode in een oriëntatiecentrum, ondergebracht in de individuele opvang die meer geschikt is voor hen. Ook blijven we de praktijk stimuleren waarbij o.a. gezinnen met kinderen in de collectieve opvang (de grote asielcentra) in aparte gebouwen, vleugels of ruimtes kunnen worden ondergebracht.

Opsluiting van uitgeprocedeerde asielzoekers en andere mensen zonder papieren is een laatste redmiddel. Zeker voor kwetsbare groepen, zoals kinderen, moeten eerst alle andere alternatieven uitgeprobeerd zijn en kan opsluiting enkel in het kader van terugkeer, voor een zeer beperkte periode én in aangepaste omstandigheden. Om dit zoveel als mogelijk te vermijden willen we mogelijke alternatieven voor detentie verder uitwerken en in de praktijk brengen (bv. thuisbegeleiding).

[/read]

Lees het antwoord van GROEN :[read more]

Migranten- en vluchtelingenkinderen en -jongeren zijn in de eerste plaats kinderen wiens rechten beschermd worden door het Internationaal Kinderrechtenverdrag. Groen heeft verschillende voorstellen opdat deze kinderen en jongeren, met een verhoogde kwetsbaarheid, deze rechten ook effectief kunnen genieten.

 • We sluiten geen kinderen op. Nooit. We verbeteren de bestaande alternatieven zoals de open terugkeer woningen en de ambulante begeleiding van het gezin vanuit de reguliere woon- of verblijfplaats.
 • We bepleiten menswaardige opvang van asielzoekers. Opvang kan voor een asielzoeker veel verschil maken. We staan voor kwalitatieve, menswaardige opvang in kleinschalige, semi-collectieve opvangplaatsen.
 • We verbeteren de opvang van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Er komen voldoende goede en goed ondersteunde voogden. Onder geen beding wordt dit een bevoegdheid van de Dienst Vreemdelingenzaken.
 • Tot slot verbeteren we de verblijfsregelingen voor deze specifieke groep, dit door de concrete toepassing van de concepten ‘duurzame oplossing’ en ‘hoger belang van het kind’ uit het Kinderrechtenverdrag.
 • Er komt een kinderpardon. Het terugsturen van kinderen die hier geboren zijn of die hier het grootste deel van hun kindertijd doorbrachten, is niet evident. We pleiten niet voor een automatisch kinderpardon. Wel willen we de situaties geval per geval bekijken, op basis van duidelijke, op voorhand vastgelegde criteria zoals hier geworteld zijn, al dan niet een band met hun herkomstland, lang aanslepende procedures van onze eigen overheid, etc.
 • Moeten de kinderen en hun gezin dan toch terug, dan mogen de minderjarige kinderen hun schooljaar afmaken voor de effectieve verwijdering plaatsvindt.
 • Er komt een kinderrechtentoets in alle Belgische, Vlaamse en Brusselse procedures en praktijken met betrekking tot asiel en migratie.

[/read]Lees het antwoord van N-VA :[read more]

Om minderjarige slachtoffers van mensenhandel beter op te vangen en netwerken van mensensmokkelaars sneller op te rollen, zorgen we voor een statuut voor minderjarige slachtoffers – naar analogie met het statuut voor volwassenen. Daarnaast richten we een aangepast centrum in waar we niet-begeleide minderjarigen die slachtoffer zijn van mensenhandel opvangen.

We willen te allen tijde vermijden dat families van wie de aanvraag tot internationale bescherming negatief was, in de illegaliteit verdwijnen. Illegaal verblijf brengt alle leden van de familie, in het bijzonder de kinderen, in een penibele situatie. Daarom intensifiëren we het terugkeerbeleid en zetten maximaal in op vrijwillig terugkeer van illegaal verblijvende families. We zetten in op een sterkere re-integratieondersteuning, zowel financieel als praktisch. Wanneer er op geen enkele mogelijkheid van vrijwillige terugkeer en de steun daartegenover wordt ingegaan wordt door de ouders, zal de gedwongen terugkeer georganiseerd worden. We garanderen daarbij een aangepaste inrichting, afgestemd op de noden en privacy van een familiaal leven.

[/read]

Lees het antwoord van open VLD :[read more]

Kinderen verdienen als kwetsbare groep sowieso de hoogste zorg in het kader van het migratiebeleid. We verwachten hier dan ook dat alle mogelijke maatregelen worden genomen om de kinderrechten te beschermen. In onze Vreemdelingenwet is daarom het hoger belang van het kind als cruciaal principe bij de behandeling van verzoeken om internationale bescherming formeel opgenomen. Het concept van het “belang van het kind” is wel niet absoluut. Daarbij is het ook zo dat in beginsel verzoekers om internationale bescherming niet vastgehouden worden gedurende de asielprocedure. De vasthouding is enkel een ultieme remedie, wanneer minder dwingende maatregelen niet effectief kunnen worden toegepast. Voor ons dienen dus altijd eerst de alternatieven te worden onderzocht. Het praktische gevolg is dat de opsluiting van kinderen slechts onder zeer uitzonderlijke omstandigheden nodig of mogelijk kan zijn, bijvoorbeeld in het kader van een uitzetting die moet kunnen worden uitgevoerd. Daarbij dienen ook alle nodige maatregelen te worden genomen om de infrastructuur waar de detentie plaatsvindt de uitstraling te geven van een gewone gezinswoning. De detentie zelf moet uiterst kort zijn én maximaal aangepast bijvoorbeeld door sociale/psychologische begeleiding. Daarbij is het ook evident dat we uitvoering geven aan het arrest van de Raad van State dat België (voorlopig) geen kinderen meer kan opsluiten in de gesloten family units van het centrum 127bis.

[/read]

Lees het antwoord van PVDA :[read more] (antwoorden ontvangen op 10 mei 2019)

Vooreerst willen we het grote taboe van het vluchtelingendebat doorbreken: het taboe op de oorzaken die mensen ertoe dwingen hun land te ontvluchten.  Het zijn de oorlogen, de armoede en de klimaatopwarming die hen dwingen om te vertrekken. En zolang die oorzaken bestaan zullen er vluchtelingen zijn. De aanvallen op het asielrecht en de inperking van de fundamentele rechten van de vluchtelingen vormen een gevaar voor iedereen. Daarom is steun aan de internationale teksten, zoals de Conventie van Genève zo belangrijk.

 • Wij verdedigen het belang van de kinderen.
 • Wij zijn voor de opvang van asielzoekers in kleine eenheden (die goedkoper zijn en de integratie bevorderen).
 • Wij zijn absoluut tegen het opsluiten van kinderen. Een kind sluit je niet op? Punt.
 • Toegang tot onderwijs voor alle kinderen, ongeacht hun statuut moet gegarandeerd zijn.
 • Toegang tot dringende medische hulp voor allen .

[/read]

Lees het antwoord van sp.a :[read more]

 • We moeten voorkomen dat zich nog wantoestanden zoals die op de Griekse eilanden voordoen. Een volwaardig Europees asiel- en migratieagentschap moet in staat zijn om asielaanvragen al aan de buitengrenzen (Italië, Griekenland, … ) snel en kwalitatief te behandelen, terwijl menswaardige opvang aan diezelfde buitengrenzen tijdens de behandeling van de asielaanvraag verzekerd wordt. Daarbij moet er bijzondere aandacht voor de noden van kinderen zijn.
 • Voor sp.a moet het ‘belang van het kind’ zo optimaal mogelijk doorheen de procedures geïntegreerd worden, zodat ellende in een later stadium maximaal voorkomen wordt. Wanneer het gaat om kinderen die reeds langdurig in België verblijven pleiten we voor een zoektocht naar duurzame oplossingen, waarbij een multidisciplinair team de overheid adviseert. Wat betreft de niet begeleide minderjarigen voeren we een nieuwe en betrouwbare procedure voor leeftijdsbepaling in, met bijhorende motivatieplicht. We zorgen ervoor dat deze procedure ook van toepassing is op minderjarigen die onterecht verklaren volwassen te zijn. Daarnaast introduceren we een systeem van ‘tijdelijke voogdij’ zodat onmiddellijk bij signalement van een niet begeleide minderjarige al een voogd kan aangesteld worden. Opdat voogden hun taken tot een goed einde kunnen brengen verzekeren we voor hen de nodige vorming, omkadering, correcte vergoeding en redelijke werkdruk. Ook zorgen we voor voldoende financiering om de toegang tot geestelijke gezondheidszorg te verbeteren voor kinderen die aan hun vlucht trauma’s hebben overgehouden.
 • Voor minderjarige slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel vragen we een geïndividualiseerde en veilige omkadering in een kleinschalig gespecialiseerd centrum, dat zich op een geheime afgeschermde plek bevindt om te vermijden dat de netwerken van de uitbuiters de jongeren opnieuw op het spoor komen.

Sp.a is voorstander van het principiële verbod van vasthouding van gezinnen met kinderen in niet-aangepaste gesloten centra, zoals dat vandaag ook in de wet staat (sinds 2011). Om ervoor te zorgen dat plaatsing in gesloten woonunits ook effectief de uitzondering blijft, is het noodzakelijk in een intensieve begeleiding te voorzien van gezinnen in onwettig verblijf en de alternatieven voor detentie volwaardig uit te bouwen en te benutten.

[/read]

Lees het antwoord van Vlaams Belang :[read more]

De vluchtelingenconventie van Genève is niet meer aangepast aan de situatie van de 21ste eeuw en moet dringend herbekeken worden. Het uitgangspunt moet zijn dat asielzoekers in eigen regio worden opgevangen. Opvang in eigen regio maakt de terugkeer naar eigen land – eens de problemen zijn opgelost – gemakkelijker en leidt tot een efficiëntere besteding van de beschikbare middelen, waardoor beduidend meer vluchtelingen kunnen geholpen worden.

Het Vlaams Belang kant zich tegen EU-spreidingsplannen die Europese landen tegen de wil van hun bevolking de opvang van grote aantallen asielzoekers willen opdringen.

Indien we geen vreemdeling in ons eigen land willen worden en onze manier van leven willen vrijwaren, moeten we vertrekken vanuit nulimmigratie. Met de migratiestromen uit het verleden hebben we onze handen al vol. De deur moet dicht. Niet uit racisme of haat tegen hen die buiten onze deur staan, maar uit liefde voor wie binnen ons huis woont. Een land – en bij uitbreiding een continent – heeft niet alleen het recht zijn grenzen te beschermen. Het heeft tegenover zijn eigen burgers ook de plicht dat te doen. Dat heeft niets met racisme, bekrompenheid of egoïsme te maken, maar alles met gezond verstand, zelfbehoud en een leefbare toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen.

Concreet:

 • Een migratiewetboek opstellen waarin alle regels duidelijk worden gebundeld en achterpoortjes gesloten, moet ervoor zorgen dat de oneindig lange procedureslagen stopgezet worden.
 • De regering moet op internationaal vlak de nodige stappen zetten om werk te maken van een eventuele herziening van de Conventie van Genève.
 • In afwachting van een grondige hervorming van het asielrecht met opvang in eigen regio als basis pleit het Vlaams Belang voor een snelle behandeling van de asielaanvragen, zonder mogelijkheden om eindeloos te procederen.
 • Om te vermijden dat asielzoekers na de afwijzing van hun aanvraag onderduiken, moeten zij ondergebracht worden in gesloten centra, voor de gehele duur van de procedure.

[/read]

Terug naar overzichtspagina