Milieu

Vraag UNICEF België

In de afgelopen maanden is dit thema zeer actueel geworden met de ‘klimaatmarsen’, die laten zien dat jongeren groot belang hechten aan het klimaat. Wat zal uw partij concreet doen om werk te maken van een beter milieu?

Download hier de antwoorden van alle politieke partijen 


Antwoorden politieke partijen

Hieronder vind je de standpunten van de politieke partijen (alfabetisch gerangschikt) rond het thema milieu. De antwoorden zijn gepubliceerd zoals ze ons werden toegestuurd, zonder enige wijzigingen, noch in de tekst noch in de lay-out.

Lees het antwoord van CD&V :[read more]

Voor CD&V is een gezonde leefomgeving, met voldoende groene open ruimte, zonder storende milieueffecten als zwerfvuil, vervuilde beken, lawaai, hinderlijke rook of fijn stof, een noodzakelijke voorwaarde voor een goede levenskwaliteit. We willen ambitieuze doelstellingen inzake milieu, natuur, klimaat en ruimte. Redelijke maatregelen moeten mensen, dieren, planten en leefgebieden beschermen, maar ook haalbaar, betaalbaar en aanvaardbaar zijn. Vanuit die visie willen we komende legislatuur op vlak van klimaat en milieu onder meer volgende zaken realiseren:

 • CD&V wil het klimaatbeleid in België beter organiseren. Daarom ijveren we voor de opmaak van een verplicht samenwerkingsakkoord voor klimaataangelegenheden – het Klimaatpact – en kiezen we voor een volwaardige upgrade van de bestaande klimaatinstellingen.
 • We zetten in op de ladder van de vergroening in de mobiliteit: vanaf 2023 zijn nieuwe salariswagens emissievrij. Vanaf 2025 hanteren we nulemissie voor openbaar vervoer en taxi’s in stadscentra als norm. In 2030 zijn alle nieuwe wagens, het volledige openbaar vervoer en alle taxi’s emissievrij.  Uiteindelijk is tegen 2050 is het volledige wagenpark emissievrij geworden.
 • CD&V wil een gelijk speelveld creëren voor reizen op de middellange afstand. Voor deze verplaatsingen moet de trein financieel de eerste keuze worden. In 2021 introduceren we een klimaatbijdrage in de luchtvaart, die aansluit bij de tarifering in de buurlanden. Met de opbrengsten investeren we in een beter openbaar vervoer.
 • We geven uitvoering aan het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Zo beschermen we de kostbare open ruimte die Vlaanderen nog rest en blijft er voldoende plaats over voor landbouw, natuur en bos. Door de verharding van de bodem terug te dringen worden we klimaatbestendiger en verlagen we de impact van overstromingen.
 • Door de oprichting van een bosuitbreidingsfonds dragen we bij aan een duurzame bosuitbreiding en de versterking van ecosysteemdiensten die het bos levert. Bos helpt om de klimaatdoelstellingen te verwezenlijken en de luchtkwaliteit en de biodiversiteit te versterken.
 • We verbieden dunne, plastic wegwerpzakjes in winkels en microplastics in verbruiksgoederen. In de nieuwe legislatuur wordt een statiegeldsysteem het sluitstuk van een integraal verpakkingsbeleid.

[/read]

Lees het antwoord van GROEN :[read more]

 • We pakken milieuvervuiling bij de bron aan. Preventief. Subsidies voor activiteiten die het milieu schade toebrengen, schaffen we af. Een groene fiscaliteit stimuleert gezonde producten, diensten en gedrag en remt vervuiling af.
 • Wanneer de gezondheid van mens of milieu in het gedrang komt, grijpen we sneller in. De overheid ziet er strikter op toe dat producten duurzamer worden en geen gevaar voor de gezondheid opleveren. Die verantwoordelijkheid mag ze niet doorschuiven naar individuele burgers.
 • Gezondheidsrisico’s treden vaak het eerst op bij meer kwetsbare groepen: kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en zieken. Milieuvervuiling is dus altijd onrechtvaardig. Ook daarom is de strijd voor een gezond milieu zo belangrijk. Als mensen toch nog door vervuiling ziek worden, hebben ze recht op een eerlijke vergoeding. De vervuilers moeten daarvoor mee instaan.

Klimaat

We stippelen de weg uit naar een klimaatneutrale samenleving in 2050. In een klimaatwet leggen we de doelstellingen vast die nodig zijn om de klimaatcrisis binnen de perken te houden. Een klimaatbegroting bepaalt hoeveel broeikasgassen elke sector jaarlijks nog kan uitstoten. Eén klimaatminister leidt de strijd tegen klimaatverandering in goede banen.

In ons ‘paKt 2030’ kiezen we ervoor de grootste vervuilers te laten betalen, niet de gewone mensen. Met slimme maatregelen koppelen we meer klimaatambitie aan meer koopkracht en meer levenskwaliteit. We zorgen voor meer natuur en minder beton, gaan driemaal sneller huizen energiezuinig maken en stimuleren bedrijven om over te schakelen naar een duurzame productie. Natuurlijk kiezen we voor de innovaties van hernieuwbare energie in plaats van onbetrouwbare kernenergie en voor groene warmte in plaats van fossiele brandstoffen. Alles bij elkaar stellen we zestig maatregelen voor die de CO2-uitstoot tegen 2030 terugdringen met 55 procent en netto voor 80.000 nieuwe jobs zorgen.

We nemen onze verantwoordelijkheid in de internationale klimaatfinanciering serieus. We trekken de Belgische bijdrage in de klimaatfondsen van de Verenigde Naties geleidelijk op tot 250 miljoen tegen 2024. Deze middelen zijn additioneel aan de budgetten voor ontwikkelingssamenwerking.

[/read]Lees het antwoord van N-VA :[read more]

 • We maken werk van een betere luchtkwaliteit: We ijveren verder voor ambitieuze productnormering om schadelijke uitstoot aan de bron te verminderen én aan een strikte handhaving van deze normen.
 • We stimuleren steden om een LEZ in te voeren; we zetten in op emissievrij openbaar vervoer én distributie in de stadscentra.
 • We verwijderen risicovol asbest uit onze gebouwen, met prioriteit voor de meest kwetsbare doelgroepen (zoals scholen, kinderkribbes, ziekenhuizen …).
 • De vergroening verkeersbelastingen (BIV, de jaarlijkse verkeersbelasting en de federale herziening van de accijnzen op benzine en diesel) zorgt ervoor dat de omslag naar properdere voertuigen is ingezet. Ook de volgende legislatuur treden vergroening van de verkeersbelastingen in werking (aftrekbaarheid bedrijfswagens).
 • Wij kiezen met het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen voor kernversterking, slimme verdichting en het vrijwaren van de open ruimte. Dat moet bijvoorbeeld leiden tot minder kilometers woon-werkverkeer en de creatie van een groenblauwe dooradering van Vlaanderen. We creëren 10.000 ha bosuitbreiding.
 • Het budget voor fietsinfrastructuur is sterk opgetrokken en dat gaan we nóg verhogen. Met het openbaar vervoer maken we de omslag de komende jaren al: investeringen in 1200 groene bussen. Tegen 2025 emissievrij in de stadskernen.

[/read]

Lees het antwoord van open VLD :[read more]

Open Vld is voor een ambitieus klimaatbeleid. We moeten inzake luchtkwaliteit wel de juiste cijfers gebruiken en deze in de juiste context plaatsen. België blijft onder de Europese jaargrenswaarden op vlak van fijn stof en de luchtkwaliteit is de afgelopen decennia sterk verbeterd. Maar we kunnen en moeten nog meer doen op vlak van luchtkwaliteit, zeker voor kinderen want zij zijn het meest kwetsbaar. We willen evolueren naar de strengere advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie en hebben extra aandacht voor kinderen o.a. in de omgeving van scholen en binnenluchtvervuiling. CO2 is niet schadelijk voor de gezondheid maar wel voor het klimaat. Een concrete maatregel die zowel de luchtkwaliteit verbetert als de CO2-uitstoot laat dalen, is inzetten op emissievrije voertuigen. Wij willen tegen 2028 dat alle bedrijfswagens emissievrij zijn. Verder zetten wij in op minder energieverbruik, meer hernieuwbare energie en stimuleren we milieuvriendelijke verwarmingsmethoden.

[/read]

Lees het antwoord van PVDA :[read more] (antwoorden ontvangen op 10 mei 2019)

Wij willen een klimaat- en sociale revolutie. Een ambitieuze en rechtvaardige revolutie. Ambitieus, met bindende objectieven en investeringen op grote schaal om een duurzame toekomst te verzekeren. Rechtvaardig zonder nieuwe groene taksen, zodat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.
Maar om de klimaatopwarming het hoofd te bieden hebben we nood aan een ecologische planning die draait op een grootschalig investeringsplan. Om de CO2 uitstoot van de grootindustrie te verminderen, om naar 100 % hernieuwbare energie te kantelen, om een dicht en frequent netwerk van openbaar vervoer uit te bouwen, om stadsverwarming te installeren, om alle gebouwen in het land te isoleren. We willen daar minstens 5 miljard euro overheidsgeld per jaar aan besteden en de grote vervuilende bedrijven verplichten om 5 miljard per jaar te besteden om hun CO2 uitstoot te verminderen.
Dit ecologisch investeringsprogramma maakt deel uit van onze RedGreen Deal, een ambitieus ecologisch en sociaal investeringsprogramma.

[/read]

Lees het antwoord van sp.a :[read more]

sp.a wil zowel een ambitieus klimaatbeleid als een ambitieus milieubeleid voeren. Op vlak van propere lucht willen we de normen van de Wereldgezondheidszorg hanteren.

 • We verscherpen we de Europese Verordening rond de CO2-uitstoot van wagens en bestelwagens, zodat vanaf 2030 geen nieuwe ontploffingsmotoren meer op de markt kunnen komen. Voor wagens met ontploffingsmotoren die tot dan nog worden verkocht, voeren we strengere EURO 7- uitstootnormen in, ook voor polluenten die nu nog niet specifiek zijn gereguleerd, zoals methaan, ammoniak en stikstofdioxide. Wie de normen niet haalt, krijgt hoge boetes.
 • We pleiten bovendien op Europees niveau voor het opleggen van een hardware-retrofit programma voor EURO 5- en EURO 6-wagens die bovenmatig uitstoten. Deze wagens moeten op kosten van de constructeurs worden uitgerust met een nageplaatste katalysator zoals dat al het geval is in Duitsland.
 • Ook in Vlaanderen en Brussel zetten we vol in op de transitie naar een wagenpark dat enkel nog bestaat uit zero-emissie voertuigen. We gaan voor een verbod op de verkoop van nieuwe bromfietsen en scooters met een ontploffingsmotor in 2022. Voor nieuwe auto’s en bestelwagens met een ontploffingsmotor gaan we naar een verbod op de verkoop in 2030 en een halvering in 2025.
 • In 2030 rijden alle treinen van de NMBS elektrisch en is de volledige busvloot van De Lijn emissievrij. In 2035 rijden alle nieuwe vrachtwagens zonder ontploffingsmotor. In 2050 gaan we naar een nuluitstoot van het transport.
 • In de centra van onze steden en gemeenten, waar de meeste mensen worden blootgesteld aan vervuilde lucht, voeren we circulatieplannen in.
 • We zorgen ervoor dat onze energietransitie en mobiliteitsshift niet leiden tot negatieve effecten in andere delen van de wereld. We kiezen daarom voor een volledige halt aan biobrandstoffen op basis van palmolie en andere voedselgewassen vanaf 2021.

Ook op andere milieudomeinen zetten we in op strenge normering en uitfasering van vervuilende technologieën en gebruiken. Op klimaatvlak gaan we resoluut voor een beperking van de opwarming van de aarde tot 1,5°C. Dat wil zeggen dat we als Europa tegen 2040 koolstofneutraal en tegen 2050 klimaatneutraal worden.

[/read]

Lees het antwoord van Vlaams Belang :[read more]

Het Vlaams Belang doet alleszins niet mee aan de klimaathysterie die ons door bepaalde linkse partijen en beroepsagitatoren opgedrongen wordt met steun van de media en grote delen van het onderwijs. Het is ronduit onaanvaardbaar dat kinderen en jongeren gedwongen worden deel te nemen aan politieke klimaatbetogingen. Het hysterische klimaatalarmisme dreigt bovendien te leiden tot ondoordachte maatregelen die de energiefactuur onbetaalbaar maken en ons budgettair zwaar belasten, maar uiteindelijk geen of nauwelijks invloed zullen blijken te hebben op ons leefmilieu en het klimaat. Denk maar aan het debacle met de groenestroomsubsidies.

Het Vlaams Belang heeft vertrouwen in het wetenschappelijk onderzoek naar alternatieve energiebronnen en klimaatadaptatie, en de technologische revolutie die zich in dat verband in snel tempo voltrekt. Tegenover de politieke recuperatie van apocalyptische angstzaaierij plaatst het Vlaams Belang een optimistisch klimaatrealisme dat jongeren wil aanmoedigen tot nadenken over de problemen met ons leefmilieu en het zoeken naar oplossingen om onze omgeving properder en gezonder te maken.

Het Vlaams Belang is gewonnen voor een beleid dat de inwoners aanmoedigt om op een positieve manier mee te werken aan een propere leefomgeving. Meer sorteren heeft de restafvalberg doen verminderen, maar stopte de toename van de afvalstroom niet. Daarom kiezen wij resoluut voor meer afvalpreventie. Fabrikanten moeten minder verpakkingsafval produceren.

Het Vlaams Belang kant zich niet fundamenteel tegen de invoering van statiegeld, maar wel mits de vervulling van belangrijke randvoorwaarden: de invoering van statiegeld deel uitmaakt van een goede globale aanpak van de sluikstortproblematiek: enkel statiegeld invoeren is geen oplossing voor de zwerfvuilproblematiek.

Vlaanderen kampt jaarlijks met ongeveer 25.000 ton zwerfvuil en 23.000 ton sluikstort. De totale opruimkost beloopt meer dan 60 miljoen euro per jaar. Dit is gigantisch. Het zwerfvuilprobleem trachten aan te pakken met enkel sensibiliseringscampagnes en burgeropruimacties is voorbij. Hardnekkige overtreders hebben geen oor naar campagnes.

Er moet een einde worden gemaakt aan de halfslachtige aanpak van sluikstort. Denk maar aan het gedoogbeleid op grootschalige feesten of festivals. Het VB wil een nultolerantie. Het Vlaams Belang gelooft erg in het preventieve effect van repressie. Wie niet horen wil, moet voelen.

Naast het sanctionerend luik geloven wij ook in een beloonbeleid. Inwoners en bedrijven die erin slagen minder afval te produceren, moeten beloond worden voor de geleverde inspanningen.

Concreet

 • Vlaams Belang wil door de verkoop van bestaande overheidsparticipaties middelen concentreren in een Vlaams ecofonds. Dit fonds moet structureel investeren in onderzoek naar Thorium-kerncentrales en andere innovaties.
 • Het Vlaams ecofonds moet ook gediversifieerde energieproductie (zon, wind, kernenergie) financieren en investeren in energiezuinige oplossingen bij gezinnen en bedrijven.
 • De huidige lokale en geldverslindende distributie-intercommunales moeten worden ontbonden en samengevoegd onder beheer van de Vlaamse regering.
 • BTW op energie, gas, stookolie en elektriciteit moet naar het basistarief van 6% voor de normale verbruikshoeveelheid die ieder gezin nodig heeft.
 • Er moet een sociale vrijstelling komen per gezinslid voor de zuiveringskosten van een basishoeveelheid water.
 • Een laagdrempelig energieloket moet burgers helpen voor ondersteuning en begeleiding op maat omtrent energie- en waterbesparing, de keuze voor de energieleverancier, energierenovatie en energiezuinig bouwen en verbouwen.
 • Premies moeten zich richten op het isoleren van oude en slecht geïsoleerde woningen.
 • We mogen de trein naar de batterijtechnologie niet missen. We hebben alles in huis om een leidende rol te kunnen spelen in deze vernieuwde industrie.
 • De Vlaamse overheid moet naast duurzame energiebronnen ook investeren in kerncentrales van de nieuwste generatie en de aanwezige nucleaire kennis verder ontwikkelen.
 • Afval bestrijden begint bij de bron: afval moet zoveel mogelijk vermeden worden. Er moet via regulering paal en perk gesteld worden aan plasticverpakkingen en meer ingezet worden op ecologische verpakkingen.
 • Het statiegeld mag geen extra belasting zijn voor de consument. Buurtwinkels en lokale handelaars mogen niet getroffen worden door de invoering van statiegeld, nog logistiek, nog financieel. Zij mogen niet verplicht worden in te stappen in het systeem.
 • Mensen onderweg moeten in staat worden gesteld om hun afval kwijt te kunnen: er moeten extra vuilnisbakken langs de openbare wegen komen.
 • Het Vlaams Belang wil wie goed sorteert en gescheiden afval naar het containerpark brengt, belonen. Mensen die hun afval netjes naar het containerpark brengen, moeten niet nog eens De pakkans voor sluikstort moet verhoogd worden (o.m. via de inzet van camera’s op sluikstortgevoelige plaatsen) en overtreders moeten kordaat aangepakt worden (ook met werkstraffen).
 • Om een betere luchtkwaliteit te creëren, ziet Vlaams Belang heil in positieve, stimulerende maatregelen zoals bijvoorbeeld een financiële tegemoetkoming voor eigenaars van een vervuilende wagen die een milieuvriendelijk voertuig kopen.

[/read]
Terug naar overzichtspagina