Wat is GDPR?

GDPR is de nieuwe referentie betreffende gegevensbescherming op Europees vlak, en heeft tot doel het kader en de beheerspraktijken omtrent het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens te versterken.
De regels van de GDPR vervangen de richtlijn 95/46/EU, en zijn vanaf 25 mei 2018 van toepassing op alle openbare en particuliere bedrijven van de lid-staten van de Europese Unie. In het bijzonder organisaties die:

 • Goederen en diensten aanbieden op de (eengemaakte) EU markt.
 • Gegevens van EU inwoners verzamelen en verwerken.

Merk op dat de verordening ook van toepassing is op bedrijven die niet gevestigd zijn in de EU van zodra zij persoonsgegevens van ingezetenen in de EU verzamelen en verwerken.
De regels en verplichtingen van de GDPR zijn van toepassing op de verwerking – geautomatiseerd of niet – van de persoonsgegevens; zijnde iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Onder identificeerbare natuurlijke persoon verstaat men een natuurlijke persoon die direct of indirect geïdentificeerd kan worden door verwijzing naar een identificatie, zoals een naam, nummer, locatiegegevens, een online identificatie, of aan één of meer specifieke elementen van de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit.
De verwerking van gegevens, in de interpretatie van de GDPR, verwijst naar het verzamelen, toegang tot, opslag, manipulatie, vernietiging en raadpleging van gegevens.
Verwijzingen algemene regels inzake gegevensbeschermin:

 

Van wie worden persoonsgegevens verzameld en bewaard door UNICEF België?

Geïnteresseerden in het doel en de campagnes van UNICEF België

 • Mensen die deelnamen aan ten minste één actie, campagne of fondsenwerving, georganiseerd door UNICEF België.
 • Donateurs
 • Sympathisanten
 • Vrijwilligers

 

Over wat voor gegevens gaat het?

Afhankelijk van de situatie en onder voorbehoud van instemming van de betrokken persoon, verzamelt en bewaart UNICEF België de volgende gegevens:

 • Naam en voornamen
 • Geslacht
 • De taal
 • Geboortedatum
 • Woon- en verblijfplaats
 • Privé- en professionele e-mailadressen
 • Vast en mobiel telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfsfunctie
 • Afbeeldingen en foto ‘s
 • Alle gevoelige gegevens met betrekking tot de begunstigden, de vrijwilligers en de donateurs van de organisatie

 

Hoe worden de gegevens verzameld? 

Gegevens kunnen worden verzameld via:

 • Inschrijvingsformulieren op de site UNICEF.be
 • Telefonische, deur-aan-deur en straatcampagnes
 • Verzoeken om informatie of ondersteuning per e-mail of telefoon op UNICEF.be
 • Spontaan aangeboden

 

Waarom worden de gegevens opgeslagen? 

UNICEF België bewaart de bovenstaande gegevens voor het verwerken van de verzoeken van betrokkenen, waaronder:

 • Het op de hoogte houden van donateurs en sympathisanten betreffende huidige acties en toekomstige behoeften
 • Het bedanken en betrokken houden van donateurs en sympathisanten
 • Donateurs en sympathisanten uitnodigen om nieuwe bijdragen te doen (eenmalige of maandelijks giften, donaties, aankopen, legaten…)
 • Het verbeteren van de dienstverlening aan donateurs en sympathisanten.
 • Het informeren van donateurs en sympathisanten omtrent updates van web-sites en sociale media gerelateerd aan de organisatie en actualiteiten.
 • Het genereren van statistieken.
 • De meest doelmatige en passende ondersteuning aanbieden aan begunstigden en vrijwilligers.

 

Waar worden de gegevens opgeslagen? 

Persoonlijke gegevens worden opgeslagen in database- en bestandssystemen  die behoren tot de UNICEF België gevestigd in België.

Wie heeft toegang tot de gegevens?

Gegevens, verzameld en opgeslagen door UNICEF België, zijn toegankelijk voor geautoriseerd personeel van UNICEF België. Ze worden niet meegedeeld aan andere filialen van UNICEF, noch aan derden of andere partnerverenigingen die UNICEF België ondersteunen.

Hoe lang worden deze gegevens opgeslagen?

Gegevens met betrekking tot diegenen die niet instemmen met de bewaring ervan voor andere doeleinden dan het beantwoorden van hun specifieke vraag, worden niet langer bewaard dan nodig voor de verwerking van de vraag. Deze periode kan 30 tot 60 dagen in beslag nemen voor informatieaanvragen, didactisch materiaal, aankopen, unieke giften of deelname aan een actie.
De gegevens van mensen die blijk geven van interesse in de acties, activiteiten en toekomstige campagnes van UNICEF, evenals gegevens van zij die betrokken zijn bij donaties, worden bewaard overeenkomstig artikel 5 van de (GDPR) verordening, namelijk: gedurende de periode overeenkomstig de beoogde doeleinden of tot expliciete opheffing vanwege de betrokken personen.

Wat zijn de rechten van de betrokkenen?

Een van de belangrijkste doelstellingen van de GDPR is de verbetering van de rechten van Europese ingezetenen, waaraan de volgende rechten zijn verleend:

 • Het recht op toegang tot hun gegevens.
 • Het recht op (laten) corrigeren van hun onjuist gegevens.
 • Het recht op vergetelheid die verwijdering van alle gerelateerde gegevens vereist.
 • Het recht op het beperken van de verwerking van hun gegevens.
 • Het recht op de overdraagbaarheid van hun gegevens, wat toelaat dat een persoon de gegevens die hij/zij heeft verstrekt kan opvragen in een gemakkelijk te gebruiken formaat en, indien nodig, deze over kan dragen aan een derde partij.

 

Hoe deze rechten uit te oefenen?

Betrokkenen kunnen hun rechten uitoefenen door contact op te nemen met UNICEF België per:

 • e-mail naar GDPR@UNICEF.be
 • ondertekend schrijven ter attentie van UNICEF België – Picardstraat 7 bus 306, 1000 Brussel
 • telefoon op het nummer +32 2 230 59 70

UNICEF België verbindt zich ertoe een antwoord te formuleren binnen de termijn van één maand, te rekenen vanaf de ontvangst van het verzoek, dat kan bestaan uit:

 • De acties genomen in positieve respons op het verzoek; of
 • De noodzaak om de responstijd te verlengen met twee maanden in complexe gevallen, met vermelding van de redenen voor deze verlenging; of
 • Bij negatief antwoord, de reden(en) voor de weigering, alsook het informeren omtrent de mogelijkheden om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, of in beroep te gaan bij de rechtbank.

 

Wat zijn cookies?

Bezoekers van de unicef.be site dienen akkoord te gaan met het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites op de bezoekers’ computer geplaatst worden. Ze worden gebruikt om websites te laten functioneren, hun prestaties te verbeteren of statistische informatie te verschaffen aan de eigenaars van de sites. Het gebruik van cookies kan door de bezoekers van de website gecontroleerd en beheerd worden via de browser, met inbegrip van het verwijderen van de cookies wanneer men de site verlaat. Meer info over cookies kan je vinden op de pagina cookies.

Gedragscode 

Voor meer informatie, nodigen wij u uit om kennis te nemen van de gedragscode van UNICEF België