Trefwoorden

Reservataire erfgenamen en voorbeelden van testamenten

Reservataire erfgenamen en voorbeelden van testamenten

Hierna twee voorbeelden :

Als je reservataire erfgenamen hebt (kinderen of ouders) . Dit voorbeeld is geldig tot 31 augustus 2018 

U kunt aan UNICEF een gedeelte van uw erfenis nalaten dat niet voor die personen is ‘gereserveerd’. Dit kan een vierde, een derde of de helft zijn en wordt het ‘beschikbaar gedeelte’ genoemd.
Hier is een voorbeeld van een eigenhandig testament dat u hiervoor kunt gebruiken.

“Dit is mijn testament en ik herroep hierbij al mijn vroeger gemaakte wilbeschikkingen. Ik, ondergetekende, <naam, voornaam>, geboren te <plaats>, op <datum> en wonende te <adres>, verklaar het grootst beschikbare gedeelte van mijn bezittingen, zowel roerend als onroerend, na te laten aan UNICEF België, met als zetel 1000 Brussel, Keizerinlaan 66. Eigenhandig geschreven op <datum> te <plaats>”.

(Handtekening)

Als je geen reservataire erfgenamen hebt: 

U kunt aan UNICEF uw gehele vermogen nalaten (universele legataris), een bepaald bedrag, een percentage van uw goederen of een welbepaald goed. Wenst u UNICEF België als universele legataris aan te duiden?
Dan vindt u hier een voorbeeld van een eigenhandig testament:

« Dit is mijn testament en ik herroep hierbij al mijn vroeger gemaakte wilsbeschikkingen. Ik, ondergetekende, <naam, voornaam>, geboren te <plaats>, op <datum> en wonende te <adres>, verklaar UNICEF België, met als zetel 1000 Brussel, Keizerinlaan 66, als algemeen legataris aan te wijzen. Eigenhandig geschreven op <datum> te <plaats>”.

(Handtekening)

Opgepast! Uw testament moet:

  • volledig eigenhandig geschreven zijn;
  • gedateerd;
  • niet getypt, geen tekstverwerking
  • getekend

Op 1 september 2018 treedt de wet van 20 juli 2017 tot hervorming van het burgerlijk erfrecht in werking.

Opgelet! Wat verandert er?

  1. MEER BESCHIKKINGSVRIJHEID

De nieuwe wet wijzigt de erfrechtelijke reserve van kinderen en ouders. U zult dus een groter deel van uw vermogen kunnen toekennen aan een goed doel bijvoorbeeld.

Voorbeeld : Vanaf 01/09/2018 vermindert de erfrechtelijke reserve van de kinderen. Deze reserve varieert naargelang het aantal kinderen. Indien u 3 kinderen heeft zullen zij samen een reserve hebben die de helft van uw vermogen uitmaakt.

2. MEER ZEKERHEID

Uw erfgenamen kunnen de goederen die u hen geschonken heeft behouden. Verrekeningen worden op het ogenblik van het overlijden gemaakt. Opgelet ! Indien u wenst dat de  schenkingen die u vóór de  inwerkingtreding van de wet gedaan heeft, aan het oude regime onderworpen blijven dan dient u ten laatste tegen 31.08.2018 een verklaring af te leggen bij een notaris.

3. BETER ANTICIPEREN

Dankzij de erfovereenkomsten kunt u beter anticiperen op uw nalatenschap en deze samen met uw erfgenamen organiseren.

Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving

UNICEF België is een van de stichtende leden van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF). Concreet betekent dit dat alle donateurs, medewerkers en personeelsleden het recht hebben op informatie. Zij worden minstens één keer per jaar geïnformeerd over wat er met de ingezamelde fondsen gebeurt.

Meer informatie? Ga naar de website van het VEF

Meer info nodig?

Aarzel niet om advies te vragen! Contacteer uw notaris of onze verantwoordelijke voor het beheer van legaten Danièle Grace PIERRE, dpierre@unicef.be. U kunt ook bellen naar 02/230 59 70.

Wij verzekeren u dat wij uw informatieaanvraag strikt vertrouwelijk behandelen.