De laatste 25 jaar richten onze inspanningen zich ook meer en meer op het bereiken van meer gelijkheid tussen alle kinderen, met een speciale focus op gendergelijkheid. Ieder kind, zowel jongens als meisjes, heeft recht op basisvoorzieningen en op onderwijs. 

In deze periode zal ook het aantal natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen toenemen. Wij zullen aanzienlijke budgetten uittrekken om op deze problemen te reageren en ze aan te pakken.

In elk land waar UNICEF actief is, werkt UNICEF aan duurzame resultaten op vlak van gendergelijkheid voor vrouwen en kinderen, inclusief adolescenten. Ons werk is gebaseerd op de vooronderstelling dat intelligente, creatieve strategieën en goed gefinancierde oplossingen een positieve verandering teweeg kunnen brengen voor meisjes en jongens, hun gezinnen, gemeenschappen en landen.

Benin. Margarette, 13 jaar, zit in het tweede jaar van de middelbare school en heeft samen met haar schoolvriendinnen een club opgericht om haar klasgenoten bewust te maken van seksuele en reproductieve gezondheid, menstruele hygiëne, het voorkomen van bloedarmoede bij tieners, en gendergerelateerd geweld. Op die manier kunnen de jongeren zich uitspreken over onderwerpen die vroeger taboe waren. Door naar Margarette en haar vrienden te luisteren, begrijpen de jongens in hun klas met welke moeilijkheden ze soms te kampen hebben. Ouders krijgen ook een beter inzicht in de rechten van meisjes en steunen hen daarbij.  ©UNICEF/Abdou

Vandaag voltooien meer meisjes het basisonderwijs dan ooit tevoren, en de participatie van vrouwen in de beroepsbevolking en in het politieke leven is in veel regio's toegenomen. Meisjes en vrouwen worden echter nog dagelijks geconfronteerd met gendergerelateerde achterstelling en discriminatie. In de in 2015 goedgekeurde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen wordt dit hardnekkige probleem belicht en wordt een reeks doelstellingen geformuleerd om het aan te pakken. Het uitbannen van genderdiscriminatie en het waarborgen van de rechten en kansen van vrouwen en meisjes blijven tot onze topprioriteiten behoren.

Vanaf 1924, toen de activiste Eglantyne Jebb namens kinderen bemiddelde om "bepaalde rechten voor kinderen te eisen en zich in te zetten voor de universele erkenning daarvan", tot 20 november 1989, toen het Verdrag inzake de rechten van het kind bij consensus werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, moesten vele hindernissen worden overwonnen en vele standpunten met elkaar in overeenstemming worden gebracht om op het internationale juridische toneel een verdrag te doen ontstaan dat de rechten van ieder kind zou waarborgen.

Actrice Liv Ullmann, UNICEF Goodwill Ambassadeur, met UNICEF Uitvoerend Directeur James P. Grant bij de ondertekeningsceremonie van het VN Verdrag voor de Rechten van het Kind. © UNICEF/UNI39404/Mera

Het Verdrag inzake de rechten van het kind is het breedst aangenomen mensenrechtenverdrag ter wereld. Sindsdien zijn er drie Facultatieve Protocollen bijgekomen, waaronder die rond de bescherming van kinderen ingezet bij gewapende conflicten en tegen seksuele uitbuiting.

Het Verdrag en de Protocollen geven kinderen een sterke plaats als leden van de samenleving en erkennen ten volle hun recht op een veilig en menswaardig bestaan. Al meer dan 30 jaar versterkt en codificeert het Verdrag het werk van UNICEF voor de rechten van ieder kind, overal.

Vandaag, in de 21e eeuw, kunnen pleitbezorgers van kinderrechten zich beroepen op internationale verdragen en overeenkomsten die uitsluitend betrekking hebben op kinderen en adolescenten. Deze omvatten uitdrukkelijke verbintenissen om kinderen te beschermen tegen geweld, uitbuiting en misbruik. Zij bepalen dat, zelfs in geval van gewapend conflict, de rechten van kinderen moeten worden geëerbiedigd en hun leven en veiligheid moeten worden beschermd.

UNICEF heeft een leidende rol gespeeld bij de ontwikkeling van deze wereldwijde verbintenissen, door landen te helpen deze verbintenissen in de nationale wetgeving op te nemen en door de uitvoering en monitoring ervan te ondersteunen.

Miljoenen kinderen die rechtsbescherming genieten, worden hun rechten echter nog steeds ontzegd, vooral in gewapende conflicten en als gevolg van armoede.

Het mandaat van UNICEF werd verder uitgebreid in het Internationaal Jaar van het Kind (1979). Onze programma's waren gericht op kinderen in sloppenwijken en krakersnederzettingen om deze kinderen basisdiensten te verlenen. In landen met hoge inkomens laten de nationale comités voor UNICEF hun eigen stem horen. Ze stellen misstanden aan de kaak op vlak van kinderarbeid en bestrijden kinderarmoede. UNICEF zal ook programma's ontwikkelen voor kinderen die getroffen zijn door oorlog of gedwongen worden er actief aan deel te nemen.

De laatste jaren nam het aantal noodsituaties toe waarin UNICEF paraat stond met humanitaire hulp. Natuurrampen, gewapende conflicten en stille noodsituaties zoals hongersnood en ziekte blijven kinderen over de hele wereld treffen, vooral kinderen die al gebukt gaan onder armoede en ontbering.

Door de barrières tussen humanitaire actie en duurzame ontwikkeling weg te nemen, verstrekt UNICEF de systemen die essentiële diensten verlenen aan kinderen en gezinnen voor, tijdens en lang na een crisis. Dankzij deze steun zijn de gemeenschappen nu beter voorbereid op noodsituaties en hebben ze meer veerkracht als een ramp toeslaat.

In tegenstelling tot het gezegde "Als je vrede wilt, bereid je dan voor op oorlog", werkt UNICEF aan het afwenden van conflicten. Zo ontwikkelden we bijvoorbeeld het concept van vredeseducatie voor jongeren op diverse manieren. In Libanon werden al initiatieven gelanceerd met zeer overtuigende resultaten. Ze worden verder op punt gezet en ingezet in Rwanda, na de verschrikkelijke genocide.

1994: Rwanda

Het burgerconflict van 1994 in Rwanda, waarbij naar schatting 1 miljoen mensen - waarvan 300.000 kinderen - om het leven kwamen, verwoeste de infrastructuur van het land. Twee miljoen mensen werden naar vluchtelingenkampen in de buurlanden gedreven en nog eens 350.000 mensen binnen Rwanda raakten ontheemd. Tijdens deze crisis zette UNICEF zich in om kinderen te beschermen die hun ouders hadden verloren of van hen waren gescheiden. Ook hielpen we heel wat kinderen die leden onder een fysiek en/of psychologisch trauma.

Wij bleven jongeren steunen en aanmoedigen om zich in te zetten voor geweldloze verandering, conflicten vreedzaam op te lossen en wederzijds begrip voor problemen en uitdagingen aan de dag te leggen. We zijn op deze methode blijven voortbouwen waardoor we ons werk vlak van kinderbescherming sindsdien niet alleen reactief, maar ook proactief is.

2004: de Tsunami met de hoofdletter T

Op 26 december 2004 veroorzaakte een hevige aardbeving in de Indische Oceaan een verwoestende tsunami die aan meer dan 200.000 mensen het leven kostte.

UNICEF biedt noodhulp bieden en ondersteuning voor de volledige wederopbouw in een van de grootste hulpoperaties in zijn geschiedenis. In de drie jaar na de tsunami, waarin herstel- en wederopbouwprogramma's werden uitgerold, slaagde UNICEF erin het leven van meer dan 6 miljoen kinderen en vrouwen te verbeteren.

De HIV/AIDS-pandemie

In een tijdperk waarop we frontaal inzetten op cruciale kwesties als landmijnen en clustermunitie die duizenden kinderen doden en verminken, waarin we in alle landen waar we aanwezig zijn samenwerken om geweld tegen kinderen in al zijn vormen, waaronder kinderarbeid, uit te roeien, waarin we sensibiliseren rond genitale verminking, kindhuwelijken en selectieve kindermoord op meisjes, zet UNICEF ook alles in het werk om de HIV/AIDS-pandemie in te dammen.

Toen HIV/AIDS in de jaren tachtig opkwam, dreigde het vele jaren van vooruitgang teniet te doen, zoals COVID-19 dat nu doet. De inzet van UNICEF op vlak van HIV- en AIDS-preventie, -behandeling en -voorlichting is in de loop der jaren geëvolueerd, evenals het besef rond de sociale en economische gevolgen van het virus. Vandaag werken wij op vier prioritaire gebieden:

  • Voorkomen van HIV-overdracht van moeder op kind door uitgebreide informatie, vrijwillige tests en toegang tot antiretrovirale therapie voor met HIV besmette vrouwen ;
  • Zorgen voor pediatrische behandeling door de toegang van kinderen tot antiretrovirale therapie te verbeteren;
  • Infectie bij adolescenten en jonge volwassenen te voorkomen door voorlichting, advies, vrijwillige tests en andere maatregelen;
  • Bescherming en ondersteuning van door HIV getroffen kinderen, waaronder de naar schatting 13,4 miljoen kinderen onder de 18 jaar die een of beide ouders aan AIDS hebben verloren.

Momenteel wordt wereldwijd om de twee minuten een kind of jongere met HIV/AIDS besmet. In Subsaharisch Afrika worden 89% van de nieuwe besmettingen bij kinderen opgetekend en 88% van de HIV-positieve kinderen en adolescenten wereldwijd. Adolescente meisjes hebben zes keer meer kans om met HIV besmet te raken dan jongens.

Myanmar. Jongeren bewust maken van HIV/AIDS op het beroemde Taung Pyone festival in Myanmar. "We hebben veel kennis kunnen opdoen over HIV/AIDSop deze stand. Het spannendste was dat we deze T-shirts hebben gewonnen in een quiz over gezondheid," vertelt Kyaw Nay Soe, 16 jaar, die naar de HIV/AIDS-sensibiliseringsstand kwam en naar de gezondheidstips luisterde van het door UNICEF gesteunde National AIDS Control Programme. ©UNICEF/UN059872/Zar Mon

Samen met onze partners strijden we al bijna vier decennia voor een AIDS-vrije generatie.

2010 : Haïti na de verschrikkelijke aardbeving

Een verhaal dat ons er nogmaals aan herinnert waarom UNICEF bestaat. 

© UNICEF/S. Noorani

Iste Mui houdt zijn dochter Sterling in zijn armen en spreekt met UNICEF-specialist voor kinderbescherming Marie de la Soudière. Hij is net herenigd met zijn kleine Sterling na meer dan een maand van haar gescheiden te zijn geweest. Het vijfjarige meisje, dat bij haar vader woonde, was een paar dagen na de aardbeving verdwaald toen zij brood ging kopen. Sterling werd opgevangen door een tijdelijk pleeggezin. Toen Marie van haar situatie hoorde, begonnen zij en Wersner Gesegen (op de foto rechts van Marie), een vrijwilliger van Save the Children die getraind is om verloren kinderen terug te vinden, met Sterling en haar pleeggezin te werken.

Sterling werd gevraagd alles te tekenen wat ze zich kon herinneren: haar huis, mensen die ze kende, details over haar omgeving. Deze methode om het geheugen te reconstrueren na een zware schok bleek al eerder succesvol . Het meisje herinnerde zich de naam van haar leerkracht, details over haar broers en zussen... Met alle informatie die ze hadden verzameld, slaagden UNICEF-medewerkers Marie en Wersner erin contact op te nemen met de vader van Sterling, die zich in een motortaxi haastte. "Ik had niet genoeg geld om voor de rit te betalen," vertelt hij, "maar ik zei tegen de chauffeur: Duw op het gaspedaal en breng me naar mijn dochter!

2016 : Vluchtelingen- en migrantencrisis

De geschiedenis heeft de neiging zichzelf te herhalen. Meer dan 70 jaar na onze oprichting zetten we ons in om vluchtelingen- en migrantenkinderen in Europa te helpen. Deze kinderen en adolescenten, die vaak grote gevaren hebben getrotseerd, zijn vaak blootgesteld aan uitbuiting in de landen waar zij doorreizen of waar ze zich vestigen. Het gaat om de grootste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog.

©UNICEF/Omar Sanidiki

UNICEF voorziet in de basisbehoeften van vluchtelingen- en migrantenkinderen door hen kleding, schoenen en dekens te bezorgen, maar ook aangepaste voeding voor zuigelingen en educatief en recreatief materiaal voor schoolgaande kinderen. We zorgen voor kindvriendelijke ruimten waar kinderen hun traumatische ervaringen even kunnen vergeten, kunnen spelen, ontspannen en weer onbezorgd kind kunnen zijn. We zien erop toe dat niet-begeleide kinderen de nodige bescherming krijgen en met hun families worden herenigd. Ons werk beperkt zich niet tot het Europese continent. Zolang kinderen het slachtoffer zijn van conflicten, geweld, misbruik en uitbuiting of daarvoor moeten vluchten, zullen wij ons blijven inzetten om hen in elke regio ter wereld te beschermen en bij te staan.